Title: Zdanění důchodů v ES
Other Titles: Income Taxation in the EC
Authors: Wolfová, Soňa
Advisor: Hejduková, Pavlína
Referee: Karlovec, Karel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14602
Keywords: daň;důchod;důchodové daně;daň z příjmu fyzických osob;daň z příjmu právnických osob;Evropská unie;Slovensko;Rakousko;Polsko
Keywords in different language: tax;income;income taxes;personal income tax;corporate income tax;European union;Slovakia;Austria;Poland
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na analýzu zdanění důchodů ve vybraných zemích Evropské unie, a to na Slovensku, v Rakousku a v Polsku. Analýza zdanění důchodů je provedena z hlediska právní úpravy i praktické aplikace na modelových příkladech. Tato diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. V první kapitole jsou objasněny základní pojmy z daňové teorie, které jsou nezbytné k pochopení daného tématu. V následující kapitole je analyzováno zdanění důchodů na Slovensku, v Rakousku a v Polsku z hlediska právní úpravy. Obsahem třetí kapitoly je demonstrace zdanění důchodů ve výše zmíněných zemích na modelových příkladech. Poslední kapitola této práce obsahuje srovnání a zhodnocení zdanění důchodů na Slovensku, v Rakousku a v Polsku na základě modelových příkladů. Závěr této diplomové práce je zaměřen na zhodnocení řešené problematiky a hlavní rozdíly či specifické prvky ve zdanění důchodů ve výše zmíněných zemích.
Abstract in different language: The submitted diploma's thesis is focused on the analysis of the income taxation in selected countries of the European Union, and this in Slovakia, Austria and Poland. Analysis of income taxation is made in terms of legislation and the practical application on the model examples. This diploma's thesis is divided into four mains chapters. In the first chapter are explained the fundamental terms of tax theory, which are necessary for an understanding of the topic. In the following chapter is analyzed the income taxation in Slovakia, Austria and Poland in terms of legislation. The third chapter contains a demonstration of the income taxation in the above mentioned countries on model examples. The last chapter of this thesis contains the comparison and evaluation of the income taxation in Slovakia, Poland and Austria on the basis of model examples. The conclusion of this diploma's thesis is focused on the evaluation of solved problems and the main differences or specific elements in the income taxation in the above mentioned countries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Bc. Sona Wolfova.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
pv wolfova0001.PDFPosudek vedoucího práce525,67 kBAdobe PDFView/Open
op Wolfova.PDFPosudek oponenta práce524,86 kBAdobe PDFView/Open
wolfova0001.PDFPrůběh obhajoby práce195,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14602

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.