Title: Environmentální aspekty podnikání
Other Titles: Environmental Aspects of the Business
Authors: Brunátová, Miluše
Advisor: Krechovská, Michaela
Referee: Součková, Radka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14606
Keywords: životní prostředí;podnikání;environmentální nástroje;empirický výzkum
Keywords in different language: environment;business;environmental instruments;empirical research
Abstract: Tato diplomová práce se věnuje přístupům organizací k ochraně životního prostředí. V první části je charakterizován vztah životního prostředí a podnikání. V další části práce jsou představeny legislativní, ekonomické a dobrovolné nástroje, kterými je možno ovlivňovat působení podnikatelských subjektů na životní prostředí. Významná část práce je věnována empirickému výzkumu, který byl zaměřen na hodnocení průmyslových podniků z hlediska dodržování legislativních předpisů a využívání dobrovolných nástrojů v oblasti životního prostředí. V závěru práce byla navržena doporučení pro průmyslové organizace, jejichž podnikání má velký vliv na životního prostředí.
Abstract in different language: This dissertation is describing the approach of the organizations towards the environment. The first part is a description of the relation between the environment and the business. The next part is introducing the legislative, economic and voluntary devices that are able to influence the impact of businesses onto the environment. A considerable part is devoted to the empirical research that was concentrating on the assessment of industrial concerns and how they follow the legislative regulations. As well its looking at the usage of voluntary devices in the environment. The final part is giving suggestions for the industrial concerns whose business has a large impact on the environment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Brunatova M.pdfPlný text práce1 MBAdobe PDFView/Open
pv Brunatova.PDFPosudek vedoucího práce596,55 kBAdobe PDFView/Open
op Brunatova.PDFPosudek oponenta práce555,4 kBAdobe PDFView/Open
Brunatova.PDFPrůběh obhajoby práce202,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14606

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.