Title: Finanční analýza společnosti EUROVIA Silba, a.s.
Other Titles: Financial analysis of EUROVIA Silba, a.s.
Authors: Žežulková, Olga
Advisor: Hinke, Jana
Referee: Potočka, Jakub
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14608
Keywords: finanční analýza;analýza absolutních ukazatelů;analýza intenzivních ukazatelů
Keywords in different language: financial analysis;analysis of extenzive indicators;analysis of intensive indicators
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na zpracování finanční analýzy společnosti EUROVIA Silba, a.s. a navržení doporučení pro zlepšení ekonomické situace analyzované firmy. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje význam finanční analýzy a charakterizuje její základní metody. V praktické části je nejprve představena analyzovaná společnost EUROVIA Silba, a.s.. Následuje vlastní provedení finanční analýzy za období 2008 ? 2012, která se skládá z analýzy absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů, pyramidového rozkladu ROE, vybraných bankrotních a bonitních modelů a hodnotového ukazatele EVA. Výsledky poměrových ukazatelů jsou průběžně srovnávány s průměrnými hodnotami dosažených v odvětví, ve kterém společnost působí. Ve vybraných letech 2009 a 2012 je provedeno grafické srovnání podniku s odvětvím. Na základě zjištěných výsledků jsou v závěru této části diplomové práce navržena opatření na zlepšení ekonomické situace podniku pro následující období. Praktickou část uzavírá charakteristika aktuálního stavu a vývoje stavebnictví v České republice.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on processing in the company EUROVIA Silba, a.s.and proposes recommendations how to improve the economic situation of the analyzed company. The diploma thesis is divided into theoretical and practical parts. The teoretical part describes the importance of financial analyzes and characterizes its basic methods. The practical part firstly introduces and analyses the company EUROVIA Silba, a.s.. It is followed by a financial analysis for the period 2008 ? 2012 which consists of an analysis of absolute, differential and ratio indicators, pyramid decomposition ROE indicator, selected models of bankruptcy and credibility and value of EVA indikator. Result ratio indicatros are continuously compared with the average values achieved in the sector in which the company operates. In selected years 2009 and 2012 the company implemented a grafical comparison with the sector. On the findings in the conclusion of this part of the thesis proposes measures to improve the economic situation of the company for the next period. The practical part is closed by characteristic of the current state of the construction sector in the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - OZ 2014.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
pv zezulkova.PDFPosudek vedoucího práce531,2 kBAdobe PDFView/Open
op Zezulkova.PDFPosudek oponenta práce463,59 kBAdobe PDFView/Open
zezulkova.PDFPrůběh obhajoby práce179 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14608

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.