Název: Controlling a jeho aplikace ve vybraném podnikatelském subjektu
Další názvy: Controlling and its aplication in the chosen company
Autoři: Kölblová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Červený, Josef
Oponent: Míčková, Markéta
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14628
Klíčová slova: controlling;pracovní kapitál;řízení likvidity;finanční řízení;finanční analýza;SWOT analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: controlling;working capital;cash management;financial management;financial analysis;SWOT analysis
Abstrakt: Záměrem diplomové práce je analýza controllingových aktivit ve vybrané společnosti se zaměření na finanční controlling a formulace patřičných opatření, jež by vedla k zefektivnění systému finančního řízení a controllingu společnosti. Teoretická část diplomové práce objasňuje význam controllingu jako nástroje podporujícího finanční řízení, zejména pak řízení pracovního kapitálu a likvidity. V praktické části práce je představena společnost STAFIN a. s. Následuje hodnocení společnosti na základě provedené SWOT analýzy, která zahrnuje i výsledky finanční analýzy. Dále pak je provedeno hodnocení systému controllingu jednotlivých komponent pracovního kapitálu, jež zásadně ovlivňují finanční řízení podniku. Závěr práce tvoří návrhy a opatření vedoucí k účinnějšímu systému řízení pracovního kapitálu a likvidity vybrané společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this diploma thesis is to analyze controlling activities in a given company with focus on financial controlling and to suggest solutions on how to make the financial management and controlling more effective. The theoretical part of this thesis is focused on definition of controlling as an instrument supporting financial management, especially capital and liquidity. In the practical part of this thesis, there is an introduction of a chosen company STAFIN a. s. followed by its SWOT analysis containing also financial analysis results. Furthermore, this thesis evaluates the controlling system of particular working capital components which fundamentally influence the company's financial management. The end of the work consists of various suggestions and measures leading to a more effective working capital and liquidity management.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Controlling_a_jeho_aplikace_ve_vybranem_podnikatelskem_subjektu.pdfPlný text práce9,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pvkolblova.pdfPosudek vedoucího práce612,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kolblova.pdfPosudek oponenta práce525,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
okolblova.PDFPrůběh obhajoby práce682,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14628

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.