Title: Analýza zásob v rámci finančního auditu ve vybraném podniku
Other Titles: The Analysis of stocks within the financial audit in selected company
Authors: Narovcová, Iveta
Advisor: Hinke, Jana
Referee: Červený, Josef
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14635
Keywords: finanční audit;zásoby;kontrolní prostředí;účetní systém;testy
Keywords in different language: financial audit;supplies;control environment;accounting system;tests
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na analýzu auditorských procedur v oblasti zásob realizovaných ve společnosti KMP Bürotechnik, s. r. o. Cílem práce je na základě vytvořeného teoretického základu analyzovat tyto auditorské postupy, vyhodnotit je spolu s výsledky auditu, případně identifikovat nedostatky řešení zvolených vybranou společností a definovat vlastní doporučení pro zlepšení. Práce je rozdělena na dvě části. První část, kde je vytvořen teoretický rámec pro praktickou aplikaci auditorských postupů v podniku, který se opírá o teoretické poznatky odborné literatury. Druhá část je již zaměřena prakticky. Začíná úvodní charakteristikou zkoumaného subjektu, pokračuje realizací dílčích auditorských procedur v rámci jednotlivých fází auditu, které v konečném důsledku vedou ke zhodnocení pravdivosti a poctivosti vedených účetních informací majících přímou souvislost se zásobami. V závěru jsou zhodnoceny výsledky auditu, včetně vlastního posouzení možností pro zlepšení dílčích činností v podniku, a shrnuta problematika finančního auditu.
Abstract in different language: The presented dissertation is focused on the analysis of audit procedures in supplies area in KMP Bürotechnik, s. r. o. The dissertation discusses the audit of supplies, component of the financial audit of the chosen company. The aim of the thesis is to analyze the audit procedures, evaluate together with the results of the audit and identify the company's shortcomings and define recommendations for improvement. The dissertation is split into two parts. First part creates a theoretical framework for the practical application of audit procedures in the company. The second part is practically oriented. Starts initial characterization of the examined subject and proceeds realization of individual audit procedures within the stages of the audit, which ultimately leads to assess the veracity and integrity of accounting information having a direct correlation with supplies. In conclusion are summarized the results of the audit, including own assessment options for improving the sub-activities in the company, and summarized the issues of the financial audit.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analyza zasob v ramci financniho auditu ve vybranem podniku.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
pvnarovcova.pdfPosudek vedoucího práce551,58 kBAdobe PDFView/Open
narovcova.pdfPosudek oponenta práce545,72 kBAdobe PDFView/Open
onarovcova.PDFPrůběh obhajoby práce672,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14635

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.