Title: Audit dlouhodobého majetku
Other Titles: Audit of fixed assets
Authors: Nepodalová, Lucie
Advisor: Krechovská, Michaela
Referee: Bárková, Dana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14636
Keywords: audit;externí audit;auditor;dlouhodobý majetek
Keywords in different language: audit;external audit;auditor;fixed assets
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřená na provedení auditu dlouhodobého majetku ve vybrané společnosti, kterou je ELITEX Nepomuk, a. s. Práce je rozdělena do dvou částí, a to teoretické a praktické. Nejdříve je zpracována část teoretická, která obsahuje charakteristiku auditu a některých základních pojmů, dále legislativu a jiné požadavky na audit či auditory. Tato část se též skládá z popisu celého procesu auditu a samostatné kapitoly, která je věnována stručné definici dlouhodobého majetku včetně některých specifických auditorských postupů v této oblasti. Druhou částí diplomové práce, je část praktická, která aplikuje teoretické poznatky na společnost ELITEX Nepomuk, a. s. Praktická část představí společnost, a je mimo jiné též věnována analýze určitých oblastí potřebných k poznání společnosti samotné. V dalších podkapitolách je stanoven plán auditu dlouhodobého majetku včetně plánu testů a nakonec jsou tyto testy provedeny. Poslední kapitola obsahuje shrnutí důležitých zjištění, výsledků a závěrů plynoucích z analýzy a testování dlouhodobého majetku, včetně některých doporučení.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on an audit of fixed assets of ELITEX Nepomuk, a. s. The thesis is divided into two parts; a theoretical and a practical. The first theoretical part contains the characteristics of the audit and some basic terms, as well as legislation and other requirements for audit and auditors. This part also consists of a description of the entire audit process, and a separate chapter is devoted to a brief definition of fixed assets, including certain specific audit procedures in this area. The second part of the thesis is the practical part, which applies the theoretical basics to the company ELITEX Nepomuk, a. s. The practical part introduces the company, and is also devoted to the analysis of certain areas that are needed to get to know the company itself. The plan of the audit of fixed assets will be set up in the next subchapters, along with the plan of the tests that will be conducted afterwards. The final chapter is the summary of the important findings, results and conclusions gained from the analysis and testing of fixed assets, including some recommendations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Audit dlouhodobeho majetku - Lucie Nepodalova.pdfPlný text práce2,4 MBAdobe PDFView/Open
pvnepodalova.pdfPosudek vedoucího práce552,64 kBAdobe PDFView/Open
nepodalova.pdfPosudek oponenta práce557,31 kBAdobe PDFView/Open
onepodalova.PDFPrůběh obhajoby práce687,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14636

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.