Title: Analýza účetní uzávěrky a závěrky podniku
Other Titles: Analysis of Company's Annual Final Accounts and Financial Statements
Authors: Novotná, Jana
Advisor: Červený, Josef
Referee: Bárková, Dana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14637
Keywords: účetní uzávěrka;účetní závěrka;finanční analýza;rozvaha;výkaz zisku a ztráty
Keywords in different language: closing of accounts;financial statements;financial analysis;balance sheet;profit and loss statement
Abstract: Účetnictví hraje v současnosti významnou roli v životech podnikatelů a je neodmyslitelnou součástí podnikání. Tato diplomová práce se zabývá účetními aktivitami konkrétní firmy. Cílem této diplomové práce je provést analýzu účetní uzávěrky a závěrky společnosti Socialbakers a.s., která se zabývá analýzou a monitoringem firem a značek na sociálních sítích. Firma Socialbakers a. s. se nyní nachází na pozici globálního lídra v oblasti marketingu na internetu a udržuje si dlouhodobý trend jak růstu tržeb, tak i počtu zaměstnanců. Tato práce je strukturována do dvou částí. V teoretické části jsou uvedena teoretická východiska dané problematiky, která jsou podpořena studiem odborné literatury. Část praktická se zabývá charakteristikou společnosti Socialbakers a.s., analýzou její účetní závěrky a uzávěrky a také popsáním systému jak informačního, tak i účetního. Je také provedena finanční analýza, na základě které je vyhodnocena současná finanční situace společnosti. Závěrečná kapitola obsahuje zhodnocení efektivity účetních aktivit společnosti a jsou také navržená zlepšující opatření pro dosažení vyšší výkonnosti.
Abstract in different language: Accounting currently plays an important role in the lives of entrepreneurs and it is an essential part of a business. This thesis deals with the accounting activities of a particular company. The aim of this thesis is to analyze financial statements and closing of accounts of the company Socialbakers a.s., that provides with the analysis and monitoring of companies and brands on social networks. The company Socialbakers a.s. is a global leader on the internet marketing and maintains a long-term trend growth both in sales and number of employees. This master thesis is divided into two parts. The theoretical section includes the theoretical background, which is supported by the studying of the particular bibliography. The practical part describes the company Socialbakers a.s., deals with an analysis of its financial statements and closing of accounts, as well as information describing the accounting and information system. Evaluation of the financial situation of the company is based on the financial analysis. The final chapter contains an evaluation of the effectiveness of the accounting activities of the company and are also suggested some improvements to achieve higher performance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Jana Novotna.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
pvnovotnajana.pdfPosudek vedoucího práce593,95 kBAdobe PDFView/Open
novotnajana.pdfPosudek oponenta práce546,56 kBAdobe PDFView/Open
onovotnajana.PDFPrůběh obhajoby práce684,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14637

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.