Title: Příspěvek k ruderální flóře a vegetaci Nýřan
Other Titles: Study of ruderal flora and vegetation of Nýřany-city
Authors: Smereková, Monika
Advisor: Chocholoušková, Zdeňka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14698
Keywords: ruderální flóra;vegetace;invaze;Nýřany
Keywords in different language: ruderal flora;vegetation;alien plants;Nyrany
Abstract: Práce byla zaměřena na ruderální flóru města Nýřany. Docházelo zde k mapování vyšších rostlin i mechorostů. Zřetel byl brán na invazní druhy, které byly zakresleny do mapy (viz příloha). Nejčastěji nalezenými byly: pampeliška (Taraxacum sect. ruderalia), sedmikráska obecná (Bellis perenis), sveřep měkký (Bromus hordeaceus), srha laločnatá (Dactylis glomerata), bříza bělokorá (Betula pendula), jílek vytrvalý (Lolium perenne) a pámelník bílý (Symphoricarpus albus). Bylo zde nalezeno celkem 17 invazních druhů. Nejhojnější byly: zlatobýl kanadský (Conyza canadensis), trnovník akát (Robinia pseudacacia), dub červený (Quercus rubra) a netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora). Všechny nalezené rostliny byly členěny podle jejich strategie, nároků na světlo, nároků na teplo a vlhkost (FRANK et KLOTZ, 1988), dále byly řazeny dle původnosti druhů (PYŠEK et al., 1996) a jejich životních forem.
Abstract in different language: This work was focused on ruderal flora in Nýřany around. There came to be the mapping of plants. Attention was paid to the invasive species, that have been included in the map (see attachment). Most frequently found were: Taraxacum sect. ruderalia, Bellis perenis, Bromus hordeaceus, Dactylis glomerata, Betula pendula, Lolium perenne and Symphoricarpus albus. There were a total of 17 invasive species, occurring most were : Conyza canadensis, Robinia pseudacacia, Quercus rubra and Impatiens parviflora. All the plants were divided according to their strategies, demands for light, heat and moisture (FRANK et KLOTZ , 1988) , than were sorted by the originality of the species (PYŠEK et al., 1996) and their life forms.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SMEREKOVA_BP.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
smerekova v.pdfPosudek vedoucího práce511,63 kBAdobe PDFView/Open
smerekova o.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
smerekova p.pdfPrůběh obhajoby práce172,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14698

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.