Title: Vývoj a přeměna sídla Křimice v suburbánní zónu města Plzně
Other Titles: Development and Transformation of the Křimice Locality into a Suburban Area of the City of Pilsen
Authors: Šefčíková, Kristýna
Advisor: Novotná, Marie
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14699
Keywords: Suburbanizace;Plzeň - Křimice;socioekonomický vývoj;urbanistický vývoj
Keywords in different language: Suburbanization;Pilsen - Křimice;socioeconomic development;urban development
Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce je zachytit vývoj a přeměnu sídla Křimice v suburbánní zónu města Plzně v letech 1869-2011. Teoretická část práce je věnována obecnému popisu procesu suburbanizace, jeho historii, příčinám a dopadům. Rovněž jsou zde vysvětleny základní pojmy související s tímto jevem. V praktické části je hodnocen vliv suburbanizace na změny počtu obyvatel a bytovou výstavbu. To, že v Křimicích dochází k procesu suburbanizace, jsme se snažili prokázat na základě podrobné analýzy změn struktury obyvatelstva, zahrnující věk, nejvyšší ukončené vzdělání, ekonomickou aktivitu a další. V práci jsou hodnoceny také urbanistické změny, kterými tato lokalita ve sledovaném období prošla.
Abstract in different language: The main objective of this Bachelor's thesis is to describe the development and transformation of the Křimice locality into a suburban area of the City of Pilsen that occurred between 1869 and 2011. The theoretical part offers a general description of the suburbanization process, its history, causes and impacts. It also explains basic terms related to this phenomenon. The practical part assesses what influence the suburbanization had on changes in the number of population and on housing development. We tried to document the fact that the suburbanization process has occurred in Křimice by a detail analysis of changes of the population structure including age, education level, economic activity and other factors. This thesis also evaluates the urban changes that took place in the locality during the monitored period.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sefcikova BP.pdfPlný text práce13,85 MBAdobe PDFView/Open
Sefcikova V.pdfPosudek vedoucího práce474,99 kBAdobe PDFView/Open
Sefcikova O.pdfPosudek oponenta práce585,85 kBAdobe PDFView/Open
Sefcikova P.pdfPrůběh obhajoby práce200,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14699

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.