Title: Vývoj kamenných akumulací na severním svahu vrchu Radče
Other Titles: Development of block accumulations on the northern slope of the Radeč hill
Authors: Krňák, Pavel
Advisor: Mentlík, Pavel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14702
Keywords: kamenná akumulace;opadávání úlomků;svahové procesy;hranáč;blok;suť;ERT;makrogranulometrie;lichenometrie;morfometrie reliéfu
Keywords in different language: block accumulation;debris fall;slope processes;angular rock fragment;talus;ERT;macrogranulometry;lichenometry;relief morphometry
Abstract: Opadávání úlomků patří do skupiny rychlých svahových pochodů, realizovaných gravitačními silami. I přes menší rozsah, oproti skalnímu řícení, může tato probíhající událost být objektem zajímavých výzkumů. Hranáče mohou tvořit specifické formy reliéfu na svahu, někdy nazývané jako blokové akumulace. Vývoj jedné z nich, situované na severním svahu vrchu Radče nedaleko Rokycan v západních Čechách, je hlavním objektem zájmu předkládané bakalářské práce. K pochopení procesů, probíhajících v lokalitě, bylo užito několika metod. Kromě moderních, jako elektrická odporová tomografie, také některé zavedené v geomorfologii, jako například makrogranulometrie. Tato práce umožňuje také vhled do biologické metody zvané lichenometrie. Současně byla vytvořena mapa elementárních forem reliéfu a také několik dalších schémat, včetně morfometrické analýzy elevace, orientace a sklonu svahů na tomto hřbetu. Důkazy recentní aktivity procesů a pohybu suťových úlomků byly v oblasti doloženy a následný výzkum je nastíněn.
Abstract in different language: Debris fall belongs to the group of rapid slope processes, implemented by gravitational forces. Though not so extensive as rock fall, this continuos geomorphological event can be a subject of interesting research. Those angular rock fragments can form a specific relief forms on the slope, which are sometimes refered as block accumulations. Development of one of them, located on the northern slope of the Radeč hill near Rokycany in the western part of Czech republic, is the main interest of this bachelor thesis. To understand the ongoing processes on this location, several methods were used. Besides the modern ones, such as electrical resistance tomography, also some entrenched methods in geomorphology, such as the macrogranulometry. This thesis also takes an insight to a biological method called lichenometry. Concomitantly, the map of elementary forms of relief was created and also some other charts, including morphometric analysis of elevation, aspect and gradient of the slopes on this ridge. Evidences of recent aktivity of processes and the movement of talus fragments were proved in the area and oncoming research is outlined.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KRNAK_P_2014_Bakalarska_prace.pdfPlný text práce4,87 MBAdobe PDFView/Open
Krnak V.pdfPosudek vedoucího práce688,11 kBAdobe PDFView/Open
Krnak O.pdfPosudek oponenta práce633,1 kBAdobe PDFView/Open
Krnak P.pdfPrůběh obhajoby práce232,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14702

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.