Title: Vývoj struktury osídlení na Sokolovsku
Other Titles: The development of structure settlement in Sokolov district
Authors: Brodníček, Daniel
Advisor: Mentlík, Pavel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14718
Keywords: urbanizace;těžba;sídelní struktura;okres Sokolov;zaniklé obce
Keywords in different language: urbanization;mining;settlement's structure;district Sokolov;vanished villages
Abstract: V této bakalářské práci je cílem posoudit změny sídelní struktury v okrese Sokolov. Nejvíce jsme se soustředily na tři hlavní faktory, které byly velmi důležité pro sídelní strukturu ve 20. století. Asi nejdůležitější faktor byla druhá světová válka a následný odsun německého obyvatelstva. Díky poloze kraje zde žilo přes 90 % obyvatel německé národnosti a po jejich odsunu zůstalo mnoho obcí a sídel opuštěna. Dalším faktorem, který se projevil na sídelní struktuře, byla povrchová těžba hnědého uhlí. Ta probíhala v Sokolovské pánvi a zde zcela zanikly desítky obcí a sídel. Posledním faktorem, který zde budeme probírat, je vojenská činnost na území Slavkovského lesa. V těchto místech vznikl vojenský prostor, kde si vojáci udělali s obcí cvičné cíle. Nakonec byl tento vojenský prostor po pár letech přesunut do Doupovských hor. Toto všechno napomohlo urbanizaci okresu, který je dnes jeden z nejvíce urbanizovaných okresů v celém Česku. K posouzení sídelní struktury jsme využily dostupné literatury a statistických metod.
Abstract in different language: The objective of this bachelor's work is to evaluate changes of settlement's structure in district Sokolov. We've focused the most on three main factors which were very important for settlement's structure in 20th century. Probably the most important factor was World War II and the following displacement of german population. Due to district's position, over 90 % of the population was of german nationality and after their displacement many localities and settlements were left abandoned. Next factor to affect settlement's structure was brown coal mining. This took place in basin of Sokolov and tens of villages and settlements vanished completely because of it. The last factor to go through is military activity in the area of Slavkov's forest. In those locations, a military area was created, where soldiers would make practice targets out of the villages. After several years was this area moved to mountains of Doupava. This all made difference in urbanization of the district, which is today on of the most urbanizated in Czech Republic. To evaluate settlement's structure we used available literature and statistical methods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
Brodnicek V.pdfPosudek vedoucího práce630,22 kBAdobe PDFView/Open
Brodnicek O.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Brodnicek P.pdfPrůběh obhajoby práce225,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14718

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.