Title: Porodní domy
Other Titles: Birth Houses
Authors: Koláčková, Pavlína
Advisor: Lorenzová, Eva
Referee: Horová, Jana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14727
Keywords: porodní dům;přirozený porod;zahraničí;porodnictví;porodní asistentka
Keywords in different language: birth house;natural childbirth;foreign;obstetrics;midwife
Abstract: Tématem mé bakalářské práce jsou porodní domy. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části popisuji, co to porodní domy jsou, ve kterých zemích a jak fungují. Zda v České republice porodní dům existuje a jakým způsobem. Dále popisuji jaká je současná situace porodnictví v České republice. Teoretická část je také zaměřena na definici přirozeného porodu podle Světové zdravotnické organizace a jaké jsou podle ní hlavní zásady přirozeného porodu. Praktická část obsahuje kvantitativní výzkum zaměřený na zájem českých těhotných žen o možnosti rodit v porodním domě. Dále je zaměřena na informace o českých těhotných ženách, které vyhledaly služby Porodního domu U čápa. V závěru práce jsem navrhla opatření pro praxi.
Abstract in different language: The subject of my bachelor's work are birth houses. The work is divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part decribes what birth houses actually are, in which countries and how they function, if they exist in the Czech Republic and in which way. Further I describe what is the current situation of obstetrics in the Czech republic. The teoretical part is aimed at the definition of natural birth according to the World Health Organization and what are the principles of natural birth. The practical part contains the qualitative research aimed at the interest of czech pregnant women with the possibility having children in a birth house. Further it is aimed at the information about czech pregnant women, who have found services in the birth house "U čápa". In conclusion I suggested themes for praxis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kolackova_Bakalarska_prace_2014.pdfPlný text práce409,29 kBAdobe PDFView/Open
Kolackova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce461,96 kBAdobe PDFView/Open
Kolackova_oponent.pdfPosudek oponenta práce652,63 kBAdobe PDFView/Open
Kolackova_obhajovba.pdfPrůběh obhajoby práce413,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14727

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.