Title: Ošetřovatelský proces u klienta s depresivním onemocněním
Other Titles: Nursing Process in a Patient with Depression
Authors: Burešová, Adéla
Advisor: Muchlová Mühlsteinová, Veronika
Referee: Kroupová, Lenka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14744
Keywords: deprese;depresivní onemocnění;model Imogine King;ošetřovatelský proces;terapeutický vztah;sestra;pacient
Keywords in different language: depression;depressive disorders;model Imogine King;nursing process;therapeutic relationship;nurse;patient
Abstract: Má bakalářská práce se zabývá problematikou depresivního onemocnění a péčí o pacienty s tou to nemocí. Je zpracovaná formou ošetřovatelského procesu. Teoretická část obsahuje popis deprese, výskyt, klinické formy, diagnostiku, příznaky a způsoby léčby. Klade důraz na psychodynamický model vytvořený Imogine King. Je to model personálních, interpersonálních a sociálních systémů. Jednotlivé oblasti a fáze jsou zde popsány. V praktické části se věnuji dvěma pacientům s různou formou deprese. U obou klientů je zpracována kompletní anamnéza, katamnéza, ošetřovatelský proces dle I. King a ošetřovatelský plán.
Abstract in different language: Mine thesis deals with depression illness and care to patiens with the disease. This thesis deals with depressive illness and care to patients with the disease. It is a processed form of the nursing process. The theoretical part contains a description of depression, incidence, clinical manifestations, diagnosis, symptoms and treatments. It emphasizes the psychodynamic model created Imogine King. It is a model of personal, interpersonal and social systems. Individual areas and phase are described herein. The practical part is dedicated to two patients with various forms of depression. Both client is working on a complete medical history, catamnesis, nursing process by I. King and care plan.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osetrovatelsky proces u klienta s depresivnim onemocnenim.pdfPlný text práce750,31 kBAdobe PDFView/Open
Buresova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce714,62 kBAdobe PDFView/Open
Buresova_oponent.pdfPosudek oponenta práce725,88 kBAdobe PDFView/Open
Buresova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce407,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14744

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.