Title: Specifika ošetřování pacientů s MRSA
Other Titles: Specifics of treating patients with MRSA
Authors: Kalíšková, Martina
Advisor: Holubová, Adéla
Referee: Lhotská, Jitka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14751
Keywords: MRSA;nozokomiální nákaza;staphylococcus aureus;bariérové ošetřování;hygiena rukou
Keywords in different language: MRSA;nosocomial infection;staphylococcus aureus;barrier nursing;hand hygiene
Abstract: V mé bakalářské práci se věnuji problematice péče o MRSA pozitivní pacienty. Práci jsem rozdělila na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje staphylococca aurea, meticilin rezistentního staphylococca aurea, nozokomiální nákazy, rizikové faktory, vyšetřovací metody a léčbu. Nejvíce jsem se zaměřila na bariérovou ošetřovatelskou péči o pacienty s MRSA infekcí. V praktické části se zaměřuji na povědomost všeobecných sester na ošetřovatelskou péči o pacienta s MRSA infekcí. Zjistila jsem, že všeobecné sestry jsou informované v oblasti MRSA infekce, režimových opatřeních a příčin vzniku infekce.
Abstract in different language: In my work I deat with the issue of care for MRSA positive patients.The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes staphylococcus aureus, methicillin resistant staphylococcus aureus, nosocomial infection, risk factors, diagnostic methods and treatment. I have focused on barrier nursing care of MRSA infected patients. In the practical part I focus on nurses knowledge of nursing care for MRSA infected patients. I found out that nurses are well-informed about MRSA infection, its causes and regime measures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Kaliskova.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
Kaliskova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce872,66 kBAdobe PDFView/Open
Kaliskova_oponent.pdfPosudek oponenta práce701,42 kBAdobe PDFView/Open
Kaliskova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce450,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14751

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.