Title: Ošetřovatelská péče o pacienta s chronickou ránou
Other Titles: Nursing care of a patient with a chronic wound
Authors: Špelinová, Ivana
Advisor: Fremrová, Vladimíra
Referee: Matscheová, Linda
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14762
Keywords: chronická rána;nehojící se rána;ošetřovatelská péče
Keywords in different language: chronic wound;non-healing wound;nursing care
Abstract: Teoretická část bakalářské práce se zabývá definicí pojmu chronická rána, popisuje fáze hojení, faktory ovlivňující hojení ran a zaměřuje se na oblasti, které je třeba hodnotit v rámci ošetřovatelské péče o chronikcou ránu. Dále teoretická část stručně popisuje metody léčby chronických ran. V praktické části jsou zpracovány dvě kazuistiky zaměřené na hodnocení chronické rány. Jsou zde určeny ošetřovatelské problémy a následně vypracován plán péče o pacienta. V diskuzi porovnávám ošetřovatelskou péči prostřednictvím agentury domácí péče a ošetřovatelskou péči o nehojící se ránu v nemocničním prostředí. Dále zde srovnávám ošetřovatelské problémy pacientů v obou kazuistikách. Celá práce je doplněna o "Záznam hodnocení nehojící se rány", který je obsažen v přílohách práce.
Abstract in different language: The theoretical part of the thesis deals with the definition of chronic wound, describes the healing phase, factors affecting wound healing and focuses on the areas that need to be assessed in the context of nursing care of chronic wounds. In the practical part are presented two case reports focused on the assessment of chronic wound. There are nursing problems identified and subsequently be drawn up a plan of care of the patient. In the discussion I compare the nursing care through home care agencies and nursing care for non-healing wound in a hospital environment. I also compare the nursing problems of patients in both care reports. All work is sompleted by "Document rating non-healing wound" which is contaied in the Annexes to work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce5,22 MBAdobe PDFView/Open
Spelinova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce407,65 kBAdobe PDFView/Open
Spelinova_oponent.pdfPosudek oponenta práce372,8 kBAdobe PDFView/Open
Spelinova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce482,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14762

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.