Název: Ošetřovatelská péče o pacienta s chronickou ránou
Další názvy: Nursing care of a patient with a chronic wound
Autoři: Špelinová, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Fremrová, Vladimíra
Oponent: Matscheová, Linda
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14762
Klíčová slova: chronická rána;nehojící se rána;ošetřovatelská péče
Klíčová slova v dalším jazyce: chronic wound;non-healing wound;nursing care
Abstrakt: Teoretická část bakalářské práce se zabývá definicí pojmu chronická rána, popisuje fáze hojení, faktory ovlivňující hojení ran a zaměřuje se na oblasti, které je třeba hodnotit v rámci ošetřovatelské péče o chronikcou ránu. Dále teoretická část stručně popisuje metody léčby chronických ran. V praktické části jsou zpracovány dvě kazuistiky zaměřené na hodnocení chronické rány. Jsou zde určeny ošetřovatelské problémy a následně vypracován plán péče o pacienta. V diskuzi porovnávám ošetřovatelskou péči prostřednictvím agentury domácí péče a ošetřovatelskou péči o nehojící se ránu v nemocničním prostředí. Dále zde srovnávám ošetřovatelské problémy pacientů v obou kazuistikách. Celá práce je doplněna o "Záznam hodnocení nehojící se rány", který je obsažen v přílohách práce.
Abstrakt v dalším jazyce: The theoretical part of the thesis deals with the definition of chronic wound, describes the healing phase, factors affecting wound healing and focuses on the areas that need to be assessed in the context of nursing care of chronic wounds. In the practical part are presented two case reports focused on the assessment of chronic wound. There are nursing problems identified and subsequently be drawn up a plan of care of the patient. In the discussion I compare the nursing care through home care agencies and nursing care for non-healing wound in a hospital environment. I also compare the nursing problems of patients in both care reports. All work is sompleted by "Document rating non-healing wound" which is contaied in the Annexes to work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace.pdfPlný text práce5,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Spelinova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce407,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Spelinova_oponent.pdfPosudek oponenta práce372,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Spelinova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce482,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14762

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.