Title: Biologická léčba u onkologických pacientů z pohledu všeobecné sestry
Other Titles: Biological therapy in cancer patients, from the perspective of nurses
Authors: Bergerová, Yvona
Advisor: Šípová, Simona
Referee: Linhart, David
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14771
Keywords: onkologie - biologická léčba - potřeby pacientů - nežádoucí vedlejší účinky - mapa ošetřovatelské péče - edukace
Keywords in different language: oncology - biological therapy - needs of patients- adverse side effects - map of nursing - education
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou ošetřovatelské péče v souvislosti s nežádoucími účinky cílené biologické léčby u onkologických pacientů. Teoretická část je věnována popsání onkologické léčby všeobecně, protože je spojena s biologickou léčbou a je důležitá k dokreslení problému. V dalších kapitolách popisuji všeobecně nežádoucí účinky, se kterými se může sestra v onkologii setkat - a jsou nezbytné k posouzení pacienta - pokud má pacient nastavenou biologickou léčbu. Dále se zaměřuji na cílenou biologickou léčbu a nežádoucí účinky na tuto léčbu zaměřenou na ošetřovatelskou péči. Na konci teoretické části jsem popsala potřeby onkologicky nemocných, dle modelu Marjory Gordon. V praktické části jsem se zaměřila na pacienty, kteří podstupovali tuto léčbu. Zpracovala jsem jednotlivé rozhovory s pacienty, jejich subjektivní pocity i objektivní zhodnocení ošetřovatelské péče. Výstupem bakalářské práce je vytvořený dokument, mapa ošetřovatelské péče pacienta u nežádoucích účinků biologické léčby.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with nursing care in relation to the side effects of biological medical treatment to oncology patients. The theoretical part focuses on description of oncology treatment in general. It is related with biological treatment and therefore it is significant in order to illustrate the problem. The next chapters describe the general side effects which the nurses may encounter in oncology and which are necessary to consider the patients who have the biological treatment. The thesis then deals with targeted biological treatement and side effects of this treatment from the perspective of nursing care. Finally, the theoretical part also describes the needs of oncology patients, according to the model of Marjory Gordon. The practical part focuses on patients who experienced this treatment. The individual interviews with patients with their subjective feelings and objective evaluation of nursing care were processed. This thesis aims to create an output which is a map of nursing care of the patients with side effects of biological treatment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace- Yvona Bergerova.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Bergerova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce620,86 kBAdobe PDFView/Open
Bergerova_oponent.pdfPosudek oponenta práce424,21 kBAdobe PDFView/Open
Bergerova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce430,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14771

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.