Title: Edukace pacienta se zánětem slinivky břišní
Other Titles: Education of pacients with inflammation of the pancreas
Authors: Berková, Hana
Advisor: Layerová, Helena
Referee: Šafránková, Zuzana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14772
Keywords: akutní pankreatitida;výživa;edukace
Keywords in different language: acute pancreatitis;nutrition;education
Abstract: Ve své bakalářské práci se zaměřuji na zjištění úrovně informovanosti, edukace, pacientů se zánětem slinivky břišní. V teoretické části je stručně popsána anatomie a fyziologie slinivky břišní jako základ pro pochopení patofyziologie nemoci. Dále popisuje příčiny, průběh, diagnostiku a léčbu akutní a chronické pankreatitidy, včetně jejich komplikací. Samostatné kapitoly jsou věnovány výžívě pacientů s pankreatitidou, ošetřovatelskému procesu a v neposlední řadě edukaci pacienta. Praktická část popisuje získaná data od pacientů týkající se jejich informovanosti v oblasti nemoci, dietních a režimových opatření, způsobu získání informací a efektu edukační výchovy na změnu jejich životního stylu a postoje ke zdraví. Tato získaná data byla využita a zohledněna při tvorbě edukačního materiálu pro pacienty se zánětem slinivky břišní.
Abstract in different language: In my thesis I focus on finding the level of information, education, patients with inflammation of the pancreas. In the theoretical part is briefly describes the anatomy and physiology of the pancreas as a basic for understanding the pathophysiology of the disease. It also describes the causes, course, diagnosis and treatment of acute and chronic pancreatitis, including their complications. Separate chapters are devoted to nutrition in patients with pancreatitis, the nursing process and ultimately education of the patient. The practical part describes the acquired data from patients related to their awareness in the field the disease, of dietetic and of regime measures, method of obtaining of information and effect of education at change their lifestyles and attitudes to health. But this received data were used and taken into account in the creation of educational materials for patients with inflammation of the pancreas.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace 2014.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
Berkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce82,48 kBAdobe PDFView/Open
Berkova_opnent.pdfPosudek oponenta práce62,41 kBAdobe PDFView/Open
Berkova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce433,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14772

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.