Title: Kvalita života všeobecné sestry a její prestiž ve společnosti
Other Titles: Quality of life of nurse and her prestige in society
Authors: Hrdličková, Hana
Advisor: Frei, Jiří
Referee: Jandíková, Zuzana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14786
Keywords: kvalita života;společenská prestiž;všeobecná sestra;prestiž povolání
Keywords in different language: quality of life;social prestige;general nurse;occupational prestige
Abstract: Bakalářská práce se zabývá kvalitou života všeobecné sestry a společenskou prestiží všeobecné sestry ve společnosti. Rozdělena je na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popisován pojem kvalita života, jeho historie, definice, instituce a organizace pracující s tímto pojmem. Dále jsou zde uvedeny různé metody měření kvality života. Je charakterizována prestiž, její historie, definice a druhy. Praktická část je zaměřena na dotazníkové šetření veřejnosti a všeobecných sester. Dochází k analýze výsledků jednotlivých položek. Práce má za úkol z dosažených výsledků posoudit, jak sestry subjektivně vnímají kvalitu svého života a prestiž své profese. Dále práce obsahuje výsledky hodnocení společenské prestiže všeobecné sestry očima veřejnosti. Výsledná data poukazují na fakt, že všeobecné sestry považují kvalitu svého života za dobrou, jako negativní položku hodnotí pouze dopad povolání na jejich rodinný život a poměrně časté prožívání negativních emocí. Prestiž profese všeobecné sestry považují za nízkou. Veřejnost si sester váží a jejich prestiž hodnotí mnohem kladněji, než je tomu u sester samotných.
Abstract in different language: This final bachelor thesis deals with the quality of life of general nurses and their social prestige in a society. It is divided into two parts: a theoretical and a practical one. In the theoretical part the term quality of life, its history, definition, institutions and organizations that work with this term are described. Further various ways of measuring the quality of life are mentioned. Then the prestige, its history, definition and different kinds are characterized. The practical part is focused on researching the public and nurses via questionnaires. The collected data are analyzed. The main goal of this work is to find out how the nurses perceive the quality of their lives and the prestige of their profession. Further this work brings the results of the public questionnaires about their opinions on the social prestige of general nurses. The results prove that nurses regard the quality of their lives well. Only the effect of the profession on their family lives is considered to be negative, as well as quite frequent experience of negative emotions. The prestige of their profession is believed to be low. The public value nurses and assess their prestige more positively then the nurses themselves.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP _ Hrdlickova Hana.pdfPlný text práce335,06 kBAdobe PDFView/Open
Hrdlickova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce766,79 kBAdobe PDFView/Open
Hrdlickova_oponent.pdfPosudek oponenta práce555,35 kBAdobe PDFView/Open
Hrdlickova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce399,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14786

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.