Title: Problematika respektování soukromí na lůžkách intenzivní péče
Other Titles: The issue of respect for the privary of intensive care beds
Authors: Kalná, Ludmila
Advisor: Hajšmanová, Bohumila
Referee: Bejvančická, Petra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14789
Keywords: Sestra;JIP;soukromí;výzkumné šetření;pacient
Keywords in different language: Nurse;ICU;privacy;research surveys;patient
Abstract: Tématem bakalářské práce je problematika respektování soukromí u pacientů hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče (JIP). Práce se skládá z části teoretické a praktické. Teoretická část se věnuje lidským potřebám a jejich uspokojování. Dále práce ukazuje pohled pacienta z hlediska uspokojování jeho potřeby soukromí na JIP, popisuje rozdílné vnímání žen a mužů, pacientů mladšího a staršího věku. Je zde také podrobněji popsáno zaměření JIP, funkce, vybavení JIP.Praktická část je založena na výzkumném šetření, které jsem uskutečnila na JIP Rokycanské nemocnice a.s. Kvantitativní šetření bylo provedeno formou anonymního dotazníku. Cílem dotazníku bylo zjistit, zda je u hospitalizovaných na JIP zabezpečeno soukromí, jakými způsoby zajišťuje personál potřebu soukromí, zmapovat rozdílné vnímání mužů, žen a pacientů mladšího a staršího věku.
Abstract in different language: The theme of the bachelors thesis is the issue of respect for privacy of patients hospitalized in the ICU. Thesis consists of theoretical and practical part. The theoretical part deals with human needs and their satisfaction. The thesis also shows a view of the patient in terms of meeting the needs privacy in the ICU, describes the different perceptions of women and men, patients younger and older age. There is also described in detail the focus ICU, features, equipment ICU.The practical part is focused on the research, that I conducted in the ICU of the Rokycanys hospital. The quantitative survey was conducted by means of an anonymous questionnaire. The aim of the survey was to determine, if it is in hospitalized pacients in ICU ensure privacy, how this ensures staff and to map the different perceptions of men and women and in patients younger and older age.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Problematika respektovani soukromi na luzkach intenzivni pece.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
Kalna_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce498,43 kBAdobe PDFView/Open
Kalna_oponent.pdfPosudek oponenta práce498,02 kBAdobe PDFView/Open
Kalna_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce454,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14789

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.