Title: Využití relaxačních technik v prevenci syndromu vyhoření
Other Titles: The use of relaxation technicques in the burnout prevention
Authors: Melka Wittmannová, Zuzana
Advisor: Mašková, Marie
Referee: Vodičková, Petra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14799
Keywords: syndrom vyhoření;stres;relaxační techniky;zdravotní sestra;den pro mě
Keywords in different language: burnout;stress;relaxation techniques;nurse;day for me
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na možnosti praktického využití relaxačních technik v prevenci syndromu vyhoření. Práce obsahuje část teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje syndrom vyhoření v souvislosti se stresem. Příčiny, faktory a fáze syndromu vyhoření jsou zde popisovány pouze účelově k navázání na podrobnější popis stresu a jeho fyziologických a patologických dopadů na lidský organismus. Podle zdrojů je jednou z nejúčinnějších metod v prevenci škodlivého působení stresu na organizmus člověka zvýšení odolnosti jedince s využitím relaxačních technik. Proto se praktická část zaměřuje na možnosti využití relaxačních technik v praxi. Za tímto účelem byl realizován celodenní seminář"Den pro mě", který měl formu osvěty. Vybrané účastnice tohoto semináře se mohly na jeho konci vyjádřit k jeho průběhu, nalézt způsob zařazení relaxačních technik do svého života a přiznat si, jak je důležité v profesním životě zdravotní sestry udělat si čas jen pro sebe.
Abstract in different language: The thesis is focused on the possibilities of practical use of relaxation techniques in the prevention of burnout. The thesis include theoretical and practical part. The theoretical part describes burnout related with stress. The causes, factors and phases of burnout are described only with purpose to establish a more detailed description of stress and its physiological and pathological effects on the human body. According to sources, one of the most effective method in preventing the harmful effects of stress on the human organism is the increase of individual resistance by using relaxation techniques. Therefore, the practical part focuses on the possibilities of using relaxation techniques in practice. For this purpose, all-day seminar called "Day for Me" was conducted. Seminar had a form of education. Selected participants of this seminar have chance to comment seminar process the end of seminar, to find a way how to include relaxation techniques into his or her life and acknowledge the importance to make time just for himrself or herself in the professional nurse life.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
Melka Wittmanova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce563,61 kBAdobe PDFView/Open
Melka Wittmanova_oponent.pdfPosudek oponenta práce832,44 kBAdobe PDFView/Open
Melka_Wittmannova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce451,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14799

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.