Title: Specifika života rodiny dítěte s Aspergerovým syndromem
Other Titles: Family living conditions of children´s with Aspergers Syndrome
Authors: Roučková, Martina
Advisor: Rumlová, Jitka
Referee: Kroupová, Lenka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14808
Keywords: Aspergerův syndrom;rodina;poruchy autistického spektra;autismus
Keywords in different language: Asperger syndrome;family;autism spectrum disorders;autism
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku specifické péče o děti s Aspergerovým syndromem. Je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývám rozdělením poruch autistického spektra, stručnou historií a jednotlivými příznaky Aspergerova syndromu, diagnostikou, fázemi přijetí diagnózy rodinou a možnostmi péče o děti s touto poruchou. Praktická část mé bakalářské práce je založena na kvalitativním výzkumném šetření formou polostrukturovaných rozhovorů. Rozhovory jsou zaměřené na specifické problémy jednotlivých rodin. Výsledky výzkumného šetření jsou zpracované písemnou formou.
Abstract in different language: The thesis is focused on the specific issue of care for children with Asperger syndrome. It is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part deals with the division of autism spectrum disorders, a brief history and the various symptoms of Asperger´s syndrome, diagnosis, diagnosis phases of adoption and family care options for children with this disorder. The practical part of my thesis is based on qualitative research study in the form of semi-structured interwiews. The talk are aimed at specific problems of individual families. The result of the survey are processed in written form.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
posledni verze BP02032014.pdfPlný text práce1,99 MBAdobe PDFView/Open
Rouckova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce476,52 kBAdobe PDFView/Open
Rouckova_oponent.pdfPosudek oponenta práce526,16 kBAdobe PDFView/Open
Rouckova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce415,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14808

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.