Title: Řečový rozvoj dítěte s DMO na 3. ZŠ v Chebu
Other Titles: Speech development of a child with cerebral palsy at the 3rd grade school Cheb
Authors: Řeřichová, Ivana
Advisor: Sovová, Pavla
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14834
Keywords: komunikace;řečový rozvoj;dětská mozková obrna;integrace;běžná základní škola
Keywords in different language: communication;speech development;cerebral palsy;integration;normal primary school
Abstract: Diplomová práce se zabývá řečovým rozvojem dítěte s DMO integrovaného v běžné třídě 3. ZŠ Cheb. Práce je členěna do dvou částí. Teoretická část se podrobněji zabývá obecnou problematikou DMO, otázkami z oblasti komunikace, systému logopedie a věnuje se také právní úpravě a integraci zdravotně postižených dětí do běžných škol v ČR po roce 1989. Praktická část je věnována kvalitativnímu výzkumu ve 3. a 4. ZŠ Cheb. Hlavním cílem je analýza komunikačních schopností a dovedností dívky A., chlapce B. a dcery Ivany. Pro výzkumné šetření jsem využila metodu rozhovoru, přímého zúčastněného pozorování a případových studií. Těžištěm je vytvořený intenzivní logopedický program, ve kterém mohu využít poznatky a zkušenosti získané ve vzdělávacím kurzu "Logopedická prevence u dětí a žáků v ČR".
Abstract in different language: This thesis deals with a speech developement of a child with brain poliomyelitis integrated in an ordinary class of the Third Elementary School Cheb. The work is dividend into two parts. The theoretical part concerns thoroughly with general problems of brain poliomyelitis, quetsions of communiation field, logopaedic systém and it also pays attention to legal provizions and integration of disabled children to ordinary schools in the Czech Republic after 1989. The practical pat deals with qualitative resech in the Third Elementary School Cheb. The main aim is an analysis of my daughter´s Ivana, girl A. and boy B. communicative abilities and skills. For the research I used methods of a dialog, direkt observation, case study and questionnaire. The focus of work is a created intensive logopaedic programme where I can use knowledge and experience gained in the educational course "Logopaedic prevention of children and pupils in the Czech Republic".
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Recovy rozvoj ditete s DMO na 3. ZS Cheb.pdfPlný text práce2,87 MBAdobe PDFView/Open
rerichova VP.pdfPosudek vedoucího práce30,5 kBAdobe PDFView/Open
rerichova OP.pdfPosudek oponenta práce68,73 kBAdobe PDFView/Open
rerichova O.pdfPrůběh obhajoby práce12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14834

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.