Title: Sociální podnikání v Plzeňském kraji
Other Titles: Social business in Pilsen Region
Authors: Hrdinová, Martina
Advisor: Káňová, Šárka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14837
Keywords: sociální ekonomika;sociální podnikání;sociální podnik;sociální firma;Plzeňský kraj
Keywords in different language: social economy;social business;social enterprice;social firm;Pilsen region
Abstract: Tato diplomová práce se zaměřuje na sociální podnikání v Plzeňském kraji. Teoretická část práce se věnuje pojmům jako sociální ekonomika, sociální podnikání, sociální podnik a sociální firma. Hlavním cílem práce je analýza fungování sociálních podniků. Tohoto cíle bylo dosaženo pomocí naplnění tří dílčích cílů. Jednalo se o zmapování sítě sociálních podniků na území Plzeňského kraje, posouzení fungování podniků podle TESSEA a vytvoření seznamu sociálních podniků v Plzeňském kraji splňujících kritéria společně s vypracováním jejich případových studií založených na analýze jejich fungování. Ve výzkumném šetření byla použita metoda dotazníku, polostrukturovaného rozhovoru a analýzy dokumentů.
Abstract in different language: This dissertation is focused on social business in Pilsen region. The theoretical part is dedicated to the concept of social economy, social business, social enterprises and social firm. The main purpose of this thesis is to analyze function of social business. This purpose was achieved by three particular goals. It was searching of social businesses network in Pilsen region, evaluating function of businesses according to TESSEA and creating a list of social businesses in Pilsen region, which accomplish the norms, together with their case studies based on analyze of their function. This research survey used questionnaire survey, interviews and analysis of documents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hrdinova.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Hrdinova VP.pdfPosudek vedoucího práce60,44 kBAdobe PDFView/Open
Hrdinova OP.pdfPosudek oponenta práce21,17 kBAdobe PDFView/Open
Hrdinova O.pdfPrůběh obhajoby práce10,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14837

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.