Title: Současné pohledy společnosti na výchovu dítěte v lesbické rodině v Plzeňském kraji
Other Titles: Current views on the education of children in lesbian families in the Region
Authors: Vyletová, Klára
Advisor: Šafránková, Dagmar
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14842
Keywords: homosexualita;rodina;homoparentální rodina;registrované partnerství
Keywords in different language: homosexuality;family;homoparentals family;registered partnerships
Abstract: Předmětem této diplomové práce jsou pohledy občanů Plzeňského kraje na výchovu dítěte v lesbické rodině. Aby bylo možné se této problematice věnovat, je nutné si detailně projít teoretické poznatky k tématu homosexuality. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje definici homosexuality, lesbickému partnerství a jeho specifiky, dále pak instituci rodiny. Nedílnou součástí je kapitola týkající se možnostmi lesbického rodičovství a v neposlední řadě registrovanému partnerství, jakožto velice diskutovanému, zákonem upravujícímu fenoménu dnešní doby. Praktická část se věnuje vlastnímu výzkumnému pohledu společnosti na výchovu dítěte v lesbické rodině prostřednictvím dotazníkového šetření. K praktickému zkoumání autorka vytvořila dotazník, který detailně statisticky vyhodnotila, pro lepší názornost vyjádřila tabulkami a grafy a podrobně popsala. Pro doplnění tohoto tématu slouží případová studie. Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit názory občanů Plzeňského kraje na danou problematiku. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že obyvatelé Plzeňského kraje dávají přednost před umístěním dítěte do ústavního zařízení do lesbické rodiny, kdy toto rodinné uskupení nemá negativní vliv na psychosociální vývoj dítěte. Dále vyplynulo, že dle oslovených respondentů jsou lesbické rodiny diskriminovány.
Abstract in different language: The subject of this thesis are the views of the citizens of the Pilsen Region of raising a child in a lesbian family. To be able to pursue this issue , you need to go through in detail the theoretical knowledge on the topic of homosexuality. The thesis is divided into theoretical and practical. The theoretical part deals with the definition of homosexuality , lesbian partnership and its specifics , as well as the institution of the family. An integral part of the chapter concerning the possibility of lesbian parenting and last but not least, a registered partnership, as discussed very , law governing the phenomenon of our time. The practical part deals with its own research in terms of the child's upbringing in a lesbian family through a questionnaire survey. A practical exploration of author developed a questionnaire that evaluated statistically in detail for better clarity expressed tables and graphs, and describe in detail . To enhance this topic used a case study . The aim of the survey was to ascertain the views of the citizens of the Pilsen Region on the issue. The survey showed that residents of the Pilsen Region prefer before placing the child in an institution in lesbian families , family groups where this does not adversely affect the psychosocial development of the child . Also showed that by respondents are discriminated against lesbian families .
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Soucasne pohledy spolecnosti na vychovu ditete v lesbicke rodine v Plzenskem kraji.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Vyletova VP.pdfPosudek vedoucího práce36,37 kBAdobe PDFView/Open
Vyletova OP.pdfPosudek oponenta práce31,73 kBAdobe PDFView/Open
Vyletova O.pdfPrůběh obhajoby práce13,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14842

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.