Title: Dobrovolnictví studentů sociální práce v Plzni
Other Titles: Volunteerism of social work students in Pilsen
Authors: Stašková, Jana
Advisor: Káňová, Šárka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14849
Keywords: dobrovolnictví;studium;sociální práce;vysoká škola;dobrovolník
Keywords in different language: volunteerism;studium;social work;university;volunteer
Abstract: Hlavním tématem diplomové práce je problematika dobrovolnictví studentů sociální práce v Plzni. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zabývá terminologií dobrovolnictví, dobrovolníků, legislativním vymezením této problematiky a představením dobrovolnických center a všech vzdělávacích institucí vyšších odborných a vysokých škol na území města Plzně, které nabízejí studium sociální práce. Praktická část představuje výzkumné šetření provedené s využitím smíšené výzkumné strategie, kombinací kvantitativního dotazníkového šetření a kvalitativních narativních a hloubkových rozhovorů. Praktická část práce je dále doplněna případovými studiemi osob věnujících se dobrovolnictví. Výzkumné šetření odpovědělo na jednotlivé dílčí výzkumné otázky a naplnilo hlavní výzkumný cíl. Čtenáři této práce získají vhled do problematiky dobrovolnictví a případové studie ilustrují konkrétní dobrovolnické kariéry studentů sociální práce v Plzni. Smyslem této práce bylo také poukázat na dobrovolnictví, jako na velmi důležitou a altruistickou činnost v naší společnosti.
Abstract in different language: The main theme of this thesis is volunteering of social work students in Pilsen. The work is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part deals with the terms of volunteering, volunteers, legislative definition of this issue and the introduction of volunteer centers and all schools in Pilsen offering courses in social work. The practical part of this thesis deals with undertaken research survey. This research was realized by a mixed research design, specifically a combination of quantitative questionnaire survey and then qualitative narrative and in-depth interviews. Practical part of this thesis is supplemented by case studies of peope who are volunteers. Research survey responded to partial research questions and filled the main research objective. Readers this thesis receive insight into the issue of volunteering and case studies illustrate specific volunteer careers social work students in Pilsen. The purpose of this thesis was also pointed out that volunteering is very important and altruistic activity in our society.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Staskova.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Staskova VP.pdfPosudek vedoucího práce40,2 kBAdobe PDFView/Open
Staskova OP.pdfPosudek oponenta práce20,34 kBAdobe PDFView/Open
Staskova O.pdfPrůběh obhajoby práce9,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14849

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.