Title: Problematika sociální integrace a možnosti rozvoje kulturní identity v nízkoprahovém zařízení Darjav, o.s.
Other Titles: The issue of social integration and cultural identity development opportunities in low treshold clubs Darjav, o.s.
Authors: Boháčová, Petra
Advisor: Zachová, Markéta
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14855
Keywords: identita;kulturní identita;sociální integrace;sociální vyloučení;nízkoprahová zařízení;děti a mládež
Keywords in different language: identity;cultural identity;social integration;social exclusion;low-threshold services;children and youth
Abstract: Diplomová práce na téma Problematika sociální integrace a možnosti rozvoje kulturní identity v nízkoprahovém zařízení Darjav, o.s. je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vymezuje hlavní pojmy diplomové práce a je rozdělena do tří kapitol: Nízkoprahová zařízení, identita základní terminologie a sociální integrace a sociální vyloučení. Praktická část se zabývá otázkou jakým způsobem přispívá nízkoprahové zařízení Darjav, o.s. k sociální integraci dětí a mládeže a zda nízkoprahové zařízení Darjav nabízí možnosti rozvoje kulturní identity pro děti mládež. V praktické části byly zpracovány rozhovory s pracovníky a s dětmi a mládeží. Rovněž byly zpracovány případové studie dětí a mládeže navštěvující nízkoprahové zařízení. Analýza dokumentů byla zpracována na základě diplomové práce Radka Vorlíčka, výročních zpráv a projektu Rovné šance.
Abstract in different language: This diploma thesis on the theme of The issue of social integration and cultural identity development opportunities in low-threshold facility Darjav, os is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part defines the main concepts of the thesis and is divided into three chapters: Low-threshold device, identity - basic terminology and social integration and social exclusion. The practical part deals with the question of how low-threshold facility Darjav, o.s., contributes to the social integration of children and young people and whether low-threshold facility Darjav offers opportunities for the development of cultural identity for children and youth. In the practical part, interviews were processed with the staff and the children and youth. Case studies of children and youth attending low threshold devices were also prepared. Document analysis was prepared from the diploma thesis of Radka Vorlíček, annual reports and project "Rovné šance".
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFView/Open
Bohacova VP.pdfPosudek vedoucího práce38,24 kBAdobe PDFView/Open
Bohacova OP.pdfPosudek oponenta práce32,15 kBAdobe PDFView/Open
Bohacova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14855

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.