Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBednář, Radomír
dc.contributor.authorTurková, Eva
dc.date.accepted2014-05-21
dc.date.accessioned2015-03-25T09:48:03Z-
dc.date.available2012-12-02cs
dc.date.available2015-03-25T09:48:03Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-14
dc.identifier55714
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14872
dc.description.abstractZpracování daného tématu bylo pro mne přínosem v tom, že jsem si udělala ucelenou představu o náročné činnosti SDB při práci s mládeží. V práci jsem se snažila věrohodně ukázat na velice záslužnou činnost, kterou SaSM a DBZ zajišťuje s ohledem na skutečnost, že výrazným znakem současné společnosti je výskyt a šíření sociálně patologických jevů. Nepřátelství, rasismus, agresivita, toxikomanie a kriminalita se stávají jakoby běžnou součástí života. Jejich působení zasahuje do života jednotlivců, rodin a vlastně do života celé společnosti. Největší nebezpečí představují zejména pro mládež, která je méně odolná vůči nejrůznějším nežádoucím vlivům a která je více náchylná hledat řešení svých problémů nepřiměřenými a často nevhodnými způsoby. Přitom právě mladí lidé jsou základem zdravého rozvoje našeho národa. Kvalitativním výzkumem jsem si skutečně ověřila, že SDB v mladých lidech, kteří SaSM a DBZ navštěvují, vyvolávají opravdu pocity přátelství, rodinné atmosféry a místa, kde se necítí osamoceni. SaSM v Plzni a DBZ v Regensburgu tedy fungují doopravdy jako střediska pomoci mladým lidem nejen v krizových situacích, a proto si myslím, že by bylo správné, aby takto pracovala i ostatní podobně zaměřená zařízení.cs
dc.format130 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectadolescencecs
dc.subjectSalesiáni Dona Boscacs
dc.subjectrizikové chovánícs
dc.subjectkriminalitacs
dc.subjectvýchovacs
dc.subjectvolný čascs
dc.subjectvýzkumcs
dc.subjectrozhovorycs
dc.subjectpozorovánícs
dc.subjectanalýza dokumentůcs
dc.titleHodnocení činnosti salesiánských středisek v Plzni a Regensburgu v oblasti sociálně patologických jevůcs
dc.title.alternativeEvaluation of the activities of the Salesian centers in Pilsen and Regensburg in the area of socio-pathological phenomenaen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs
dc.thesis.degree-programSociální politika a sociální prácecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedWorking on this topic was very beneficial for me, because I have made the complete idea how difficult the work of SDB with young people is. In my work I have tried to point out the deserving activity which SaSM and DBZ ensure regarding the fact that quite strong sign of contemporary society is presence of uncontrolled propagation social pathological phenomena. Enmity, racism, aggression, drug addiction and criminality are becoming more common routine in our day lives. Their action comes in lives of individualities, families and in fact the whole society. The biggest danger presents especially for youth, who is less resistant against different bad influences and who is more inclinable to find out the solutions of their problems mostly in unsuitable ways. That is precisely the young people who are the basic for healthy expansion of our nation. I have really approved through the quality research that Salesians evoke in young people attending the SaSM and DBZ feelings like friendship, home atmosphere and place where they are not lonely. SaSM in Plzeň and DBZ in Regensburg are working like centers of help for young people not only in crisis situations. That's the reason why I think that this is the way how other similar centers in Czech should work as well.en
dc.subject.translatedadolescenceen
dc.subject.translatedSalesians of Don Boscoen
dc.subject.translatedrisky behavioren
dc.subject.translatedcriminalityen
dc.subject.translatededucationen
dc.subject.translatedfree timeen
dc.subject.translatedresearchen
dc.subject.translatedinterviewsen
dc.subject.translatedobservationen
dc.subject.translatedanalysis of documentsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Eva Turkova.pdfPlný text práce2,78 MBAdobe PDFView/Open
Turkova VP.pdfPosudek vedoucího práce23,12 kBAdobe PDFView/Open
Turkova OP.pdfPosudek oponenta práce7,77 kBAdobe PDFView/Open
Turkova O.pdfPrůběh obhajoby práce9,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14872

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.