Title: Optimalizace řízení zásob v konkrétním strojírenském podniku
Other Titles: Optimization of inventory management in particular engineering company
Authors: Vokáčová, Lenka
Advisor: Plevný, Miroslav
Referee: Lukáš, Ladislav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14880
Keywords: zásoby;výrobní dávky;optimalizace řízení zásob
Keywords in different language: supplies;production batches;optimalization of inventory
Abstract: Předložená práce je zaměřena na určení optimálních výrobních dávek součástí potřebných pro výrobu jednoho předem zvoleného výrobku konkrétního strojírenského podniku. Optimální dávka je určena v závislosti na řízení zásob tak, aby výroba nebyla přerušena nedostatkem zásob a zároveň, aby tyto zásoby nepředstavovaly pro firmu nadbytečné náklady. K tomu jsou používány deterministické modely řízení zásob. Je analyzováno řízení zásob ve zvoleném podniku a odhalují se nedostatky. Jsou vypočteny náklady na součásti v předešlém období a následně srovnány s náklady určenými deterministickým modelem. Vše je aplikováno na období současné.
Abstract in different language: Submitted dissertation is orientated on asignment of optimal production of batches of components, that are needful for production of one chosen product of particular engineering company. Optimal batch is elected depending on the operation of supplies. Production can´t be paused by shortage of supplies and supplies can´t equally represent unnecessary charges. To prevention are used deterministic models of operation of supplies. Operation of supplies in the chosen company are analyzed and deficits are estimated. Charges of components in previous season are calculated and compared with charges intended by deterministic model. Everything is applied on present season.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vokacova_Lenka.pdfPlný text práce3,54 MBAdobe PDFView/Open
vokacova ved.pdfPosudek vedoucího práce74,53 kBAdobe PDFView/Open
vokacova opo.pdfPosudek oponenta práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Vokacova prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce192,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14880

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.