Název: Indukční ohřev tenkých plechů v příčném časově proměnném magnetickém poli
Další názvy: Induction heating of thin sheets in transverse time-variable magnetic field
Autoři: Hrbek, Jan
Vedoucí práce/školitel: Doležel, Ivo
Oponent: Kotlan, Václav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14931
Klíčová slova: Indukční ohřev;tenký plech;hp-FEM;metoda konečných prvků;metoda konečných diferencí;sdružený problém;příčné časově proměnné magnetické pole;teplotní pole
Klíčová slova v dalším jazyce: Induction heating;thin sheet;hp-FEM;finite element method;finite difference method;coupled problem;transverse time-variable magnetic field;temperature field
Abstrakt: Předložená diplomová práce se zabývá problematikou indukčního ohřevu v příčném časově proměnném magnetickém poli. Cílem práce je na základě sestaveného matematického modelu vyšetřit rozložení magnetického pole ve vzduchové mezeře C jádra, rozložení Jouleových ztrát v ohřívané desce, časový průběh samotného ohřevu a vybrané výsledky ověřit experimentálně na fyzikálním modelu. V první části práce je popsána historie a teorie indukčního ohřevu. Dále jsou odvozeny matematické modely popisující rozložení magnetického pole a teplotního pole na základě parciálních diferenciálních rovnic. Problém magnetického pole je modelován pomocí elektrického vektorového potenciálu T, teplotní pole je řešeno pomocí rovnice přestupu tepla s upravenými okrajovými podmínkami. Dále jsou porovnány možnosti jednotlivých druhů sdruženosti magnetického a teplotního pole a je realizován návrh experimentálního zařízení. Následuje popis použitých numerických metod. Výsledky výpočtů pomocí obou numerických metod a měření na experimentálním zařízení jsou porovnány na závěr práce.
Abstrakt v dalším jazyce: Hrbek, Jan. Induction heating of thin sheets in transverse time-variable magnetic field. Pilsen, 2014. Master thesis. University of West Bohemia. Faculty of Electrical Engineering. Department of Electric power engineering and Ecology. Supervisor: Prof. Ing. Ivo Doležel, CSc. This master thesis deals with mapping of induction heating of a thin sheet in transverse time-variable magnetic field. The main objective of the thesis is to find the distribution of magnetic field in the system according to the mathematical model, its influence on heating of the thin sheet in the air gap and experimental verification of selected results. The history and theory of induction heating are described at the beginning of the text. The mathematical models describe the distributions of magnetic and temperature fields on the basis of partial differential equations. The magnetic problem is solved using the electric vector T-potential, the thermal problem is solved using the heat transfer equation with modified boundary conditions. In the next part, two approaches of coupling the problem are discussed and the experimental equipment is designed. This is followed by a description of the applied numerical methods. The results of both numerical computations are compared with measurements on a physical model.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
hrbek_jan_diplomova_prace.pdfPlný text práce17,75 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058586_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce302,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058586_oponent.pdfPosudek oponenta práce559,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058586_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce237,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14931

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.