Title: Indukční ohřev tenkých plechů v příčném časově proměnném magnetickém poli
Other Titles: Induction heating of thin sheets in transverse time-variable magnetic field
Authors: Hrbek, Jan
Advisor: Doležel, Ivo
Referee: Kotlan, Václav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14931
Keywords: Indukční ohřev;tenký plech;hp-FEM;metoda konečných prvků;metoda konečných diferencí;sdružený problém;příčné časově proměnné magnetické pole;teplotní pole
Keywords in different language: Induction heating;thin sheet;hp-FEM;finite element method;finite difference method;coupled problem;transverse time-variable magnetic field;temperature field
Abstract: Předložená diplomová práce se zabývá problematikou indukčního ohřevu v příčném časově proměnném magnetickém poli. Cílem práce je na základě sestaveného matematického modelu vyšetřit rozložení magnetického pole ve vzduchové mezeře C jádra, rozložení Jouleových ztrát v ohřívané desce, časový průběh samotného ohřevu a vybrané výsledky ověřit experimentálně na fyzikálním modelu. V první části práce je popsána historie a teorie indukčního ohřevu. Dále jsou odvozeny matematické modely popisující rozložení magnetického pole a teplotního pole na základě parciálních diferenciálních rovnic. Problém magnetického pole je modelován pomocí elektrického vektorového potenciálu T, teplotní pole je řešeno pomocí rovnice přestupu tepla s upravenými okrajovými podmínkami. Dále jsou porovnány možnosti jednotlivých druhů sdruženosti magnetického a teplotního pole a je realizován návrh experimentálního zařízení. Následuje popis použitých numerických metod. Výsledky výpočtů pomocí obou numerických metod a měření na experimentálním zařízení jsou porovnány na závěr práce.
Abstract in different language: Hrbek, Jan. Induction heating of thin sheets in transverse time-variable magnetic field. Pilsen, 2014. Master thesis. University of West Bohemia. Faculty of Electrical Engineering. Department of Electric power engineering and Ecology. Supervisor: Prof. Ing. Ivo Doležel, CSc. This master thesis deals with mapping of induction heating of a thin sheet in transverse time-variable magnetic field. The main objective of the thesis is to find the distribution of magnetic field in the system according to the mathematical model, its influence on heating of the thin sheet in the air gap and experimental verification of selected results. The history and theory of induction heating are described at the beginning of the text. The mathematical models describe the distributions of magnetic and temperature fields on the basis of partial differential equations. The magnetic problem is solved using the electric vector T-potential, the thermal problem is solved using the heat transfer equation with modified boundary conditions. In the next part, two approaches of coupling the problem are discussed and the experimental equipment is designed. This is followed by a description of the applied numerical methods. The results of both numerical computations are compared with measurements on a physical model.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hrbek_jan_diplomova_prace.pdfPlný text práce17,75 MBAdobe PDFView/Open
058586_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce302,6 kBAdobe PDFView/Open
058586_oponent.pdfPosudek oponenta práce559,04 kBAdobe PDFView/Open
058586_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce237,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14931

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.