Title: Metalurgicko-technologické aspekty spojování hliníkových slitin s ocelí
Other Titles: Metallurgy-technological aspects of aluminium alloys joining with steel
Authors: Franc, Aleš
Advisor: Kalous, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14955
Keywords: spoj hliníkové slitiny s ocelí;modifikace MIG svařování
Keywords in different language: Aluminium alloy joint with steel;MIG welding modification
Abstract: Disertační práce se věnuje metalurgicko-technologickým aspektům spojování hliníkových slitin s ocelí. Práce poskytuje ucelený pohled na aktuálně řešenou problematiku tvorby těchto heterogenních spojů a dává ji do souvislosti s analýzou jejich vlastností. Rozsáhlý experimentální program shrnuje výsledky autorovy více než pětileté odborné činnosti v oblasti svařování a příbuzných procesů. Disertační práce je rozdělena do tří hlavních částí. První, teoretická část se věnuje popisu spojování hliníkových slitin s ocelí a to jak z pohledu technologického, tak materiálového. Zdůrazňuje klíčové odlišnosti této problematiky ve vztahu k tvorbě homogenních spojů. V této části práce je rovněž proveden rozbor technologií, jejichž další intenzivní výzkum a vývoj může vést k úspěšnému vyřešení specifických problémů svařitelnosti hliníkových slitin s ocelí. Největší pozornost je věnována modifikaci MIG svařování, která dle autora práce představuje perspektivní technologii. Ve druhé, experimentální části práce je proveden výběr základních materiálů a přídavného materiálu. Na základě plánu experimentu jsou vytvořeny spoje hliníkové slitiny s ocelí v různých technologických variantách. Proces spojování je detailně monitorován a analyzován z pohledu klíčových parametrů ovlivňujících výslednou jakost spojů. Třetí část práce je věnována tvorbě experimentálních zkušebních vzorků v materiálově-technologických variantách. Vzorky jsou následně podrobeny komplexní analýze za využití moderních přístupů a metod z oblasti destruktivních i nedestruktivních zkoušek. Práci uzavírá kapitola vyhodnocení a shrnutí dosažených výsledků experimentu. V závěru jsou rovněž předloženy náměty pro další výzkum spojování hliníkových slitin s ocelí.
Abstract in different language: The Dissertation Work is devoted to metallurgy-technological aspects of aluminium alloys joining with steel. The Work provides a comprehensive view of currently solved problem area to create those heterogeneous joints and puts it into connection with analysis of their characteristics. An extensive experimental programme summarizes results of the author?s professional activities in the welding area and related processes lasting more than five years. The Dissertation Work is split into three main parts. The first one, theoretical part involves description of aluminium alloys joining with steel looking at both technology processes and material composition. It emphasizes crucial dissimilarities of that problem area in relation to creation of homogeneous joints. In this part of the Work an analysis of technologies is also performed whose further intensive research and development may be directed to a successful solution of specific weldability problems of aluminium alloys with steel. The biggest attention has been devoted to the MIG welding modification which according to the author?s work represents a prospective technology. In the second part, the experimental one of the Work a selection of parent materials and filler material has been made. On grounds of the plan of experiment the aluminium alloys joints with steel in various technological variants are created. The joining process is monitored in detail and analyzed from point of view of crucial parameters influencing the resultant quality of joints. The third part of the Work is devoted to creation of any experimental test specimens in material-technological variants. The specimens are subsequently put through a complex analysis while using up-to-date approaches and methods of destructive and non-destructive tests. The Work concludes by an assessment and summary chapter that describes the experiment achieved results. Topics for further research of the aluminium alloys joints with steel are also presented in the conclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertace_Franc_LowRes.pdfPlný text práce5,06 MBAdobe PDFView/Open
Posudek skolitele Franc.pdfPosudek vedoucího práce602,01 kBAdobe PDFView/Open
Posudky Franc.pdfPosudek oponenta práce3,15 MBAdobe PDFView/Open
Zapis Franc.pdfPrůběh obhajoby práce773,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14955

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.