Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBezoušková, Lenka
dc.contributor.authorSchmiedtová, Kateřina
dc.contributor.refereePezl, Tomáš
dc.date.accepted2014-05-13
dc.date.accessioned2015-03-25T09:49:37Z
dc.date.available2012-02-28cs
dc.date.available2015-03-25T09:49:37Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-01-02
dc.identifier52191
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/15050
dc.description.abstractUzavírání manželství podle židovského a islámského práva se v mnohém liší, přestože obě náboženství vycházejí ze společných základů. Práce se zaměřuje na podrobnosti obou systémů, co se týče manželského života obecně, druhů manželství, způsobů jeho uzavírání, náležitostí a podmínek, i konkrétních práv a povinností, které snoubenci - manželé mají. Kromě toho je zde pojednáno obecně o pramenech práva jak v právu židovském, tak v právu islámském, věnu, které je muž povinen zaplatit ženě a polygamii, která ač není příliš častá v běžném životě věřících, je velice diskutovaným tématem.cs
dc.format79 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmanželstvícs
dc.subjectsňatekcs
dc.subjectmanželská smlouvacs
dc.subjectdruhy manželstvícs
dc.subjectpřekážky manželstvícs
dc.subjectmahrcs
dc.subjectmoharcs
dc.subjectpolygamiecs
dc.subjectrodinné právocs
dc.subjectislámcs
dc.subjectžidovstvícs
dc.subjectprorokcs
dc.subjectKoráncs
dc.subjectsunnacs
dc.subjectTóracs
dc.subjectrabínská tradicecs
dc.subjecthalachacs
dc.titleUzavírání manželství, srovnání v židovském a islámském právucs
dc.title.alternativeMarriage, a Comparison Between Judaic and Islamic Lawen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra teorie právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedMarriage under Jewish and Islamic law is very different, even though both religions are based on a common basis. The work focuses on the details of the two systems in terms of marital life in general, remarriage ways of closing, the terms and conditions as well as the specific rights and duties that the engaged couple - husband and wife have. In addition, there is generally discussed the sources of law in both Jewish law and Islamic law, dowry, that man is obliged to pay the woman and polygamy, which, though not very common in the daily life of believers is a very hot topic.en
dc.subject.translatedmarriageen
dc.subject.translatedweddingen
dc.subject.translatedtypes of marriageen
dc.subject.translatedbarriers to marriageen
dc.subject.translatedmahren
dc.subject.translatedmoharen
dc.subject.translatedpolygamyen
dc.subject.translatedfamily lawen
dc.subject.translatedislamen
dc.subject.translatedjudaismen
dc.subject.translatedPropheten
dc.subject.translatedKoranen
dc.subject.translatedsunnahen
dc.subject.translatedTorahen
dc.subject.translatedrabbinical traditionen
dc.subject.translatedhalachaen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
pos.ved.Schmiedtova1.pdfPosudek vedoucího práce870,87 kBAdobe PDFView/Open
opon.pos.Schmiedtova.pdfPosudek oponenta práce1 MBAdobe PDFView/Open
obhaj.Schmiedtova.pdfPrůběh obhajoby práce355,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15050

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.