Title: Občanská práva homosexuálů
Other Titles: Gay civil rights
Authors: Volfová, Eva
Advisor: Franklin, David Eugene
Referee: Kumar, Alok
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15106
Keywords: homosexualita;občanská práva;bible;Uganda;manželství stejného pohlaví;adopce
Keywords in different language: homosexuality;civil rights;bible;Uganda;same-sex marriage;adoption
Abstract: Tato bakalářská práce analyzuje čtyři různé texty týkající se tématu občanských práv homosexuálů výňatek z Bible, Ugandský zákon proti homosexuálům, dětskou knihu And Tango Makes Three a dva krátké články napsané americkým homosexuálním aktivistou. Práce také obsahuje rozsáhlý glosář slov týkajících se tohoto tématu, který vysvětluje slova používaná v LGBT komunitě. Texty jsou analyzovány z hlediska lexikologie, syntaxe, stylistiky a kulturního a historického pozadí. Tato bakalářská práce obsahuje teoretickou část, která popisuje metodu analýzy textu, a praktickou část, která obsahuje samotnou analýzu textu. Tato část také zahrnuje dva rozhovory s lidmi, kteří jsou s tímto tématem obeznámeni, a srovnání jednotlivých textů. Na úplném konci práce se nacházejí přílohy, které tvoří analyzované texty.
Abstract in different language: This bachelor's thesis analyzes four different texts related to the topic of the gay civil rights an extract from the Bible, an Ugandan Anti-Homosexual Law, a children book And Tango Makes Three and two short articles written by an American homosexual activist. It also includes a large glossary of words related to the issue, which explains words used in the LGBT community. The texts are analyzed by the point of view of lexicology, syntax, stylistics and cultural and historical background. This bachelor's thesis contains a theoretical part, which explains the method of the text analysis, and a practical part, which is the text analysis itself. The practical parts includes two interviews with people who know the topic, and a comparison of the texts. In the very end of the thesis, there are appendices which contain the analysed texts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BTVolfova.pdfPlný text práce497,31 kBAdobe PDFView/Open
Volfova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce478,08 kBAdobe PDFView/Open
Volfova - oponent.pdfPosudek oponenta práce466,62 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba - Volfova.pdfPrůběh obhajoby práce477,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15106

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.