Title: Působení Baracka Obamy ve funkci prezidenta a jeho role v politickém systému USA (porovnání s Evropskými politickými modely)
Other Titles: Barack Obama's presidency and its role in the US political system (with comparison to European political models)
Authors: Slavíčková, Kristýna
Advisor: Kobylak, Skyland Václav
Referee: Franklin, David Eugene
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15115
Keywords: Barack Obama;válka v Iráku;Usáma bin Ládin;zdravotnická reforma;vyhodnocení dotazníku;srovnání prezidentských funkcí;prezident Spojených států amerických;prezident České republiky;prezident Francie
Keywords in different language: Barack Obama;war in Iraq;Osama bin Laden;health care reform;evaluation of questionnaire;comparison of presidents;president of United States of America;president of Czech republic;president of France
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá působením Baracka Obamy ve funkci prezidenta a klíčovými záležitostmi, do kterých se během své vlády zapojil. Cílem práce je představit tyto záležitosti a události a vysvětlit, jakou roli při nich Barack Obama hrál a jak se s nimi vypořádal. Teoretická část stručně popisuje život Baracka Obamy až do jeho zvolení prezidentem Spojených států, válku v Iráku, dopadení Usámy bin Ládina a zdravotnickou reformu. Je zde také krátké porovnání tří rozdílných prezidentů z pohledu jejich funkce a pravomocí. Jedná se o prezidenta Spojených státu amerických, prezidenta České republiky a prezidenta Francie. Praktická část se zabývá vyhodnocením a výsledky dotazníku, který obsahoval otázky týkající se jak Obamovy vlády, tak i přímé volby prezidenta. V závěru je uvedeno shrnutí zjištěných informací a výsledků. Přínos této práce lze nalézt v charakteristice jednotlivých událostí a v rozsáhlém zkoumání role, kterou v nich Barack Obama hrál, v kvalitním srovnání jednotlivých prezidentů a také ve zjištění, jak veřejnost vnímá Obamův výkon ve funkci prezidenta.
Abstract in different language: This thesis deals with the presidency of Barack Obama and key issues in which he has been involved. The aim is to introduce these issues and events and explain which role Barack Obama played in them or how he dealt with them. The theoretical part describes briefly the life of Barack Obama until his election as the President of the United States, the Iraq war, the capture of Osama bin Laden and the Health Care Reform. It includes also a brief comparison of three different presidents in terms of their functions and powers. It addresses the President of the United States, the Czech President and the President of France. The practical part deals with the evaluation and the results of a questionnaire which included questions on Obama's presidency as well as the direct presidential election. In the conclusion, there is a summary of the obtained information and the results. The contribution of this work can be found in characteristic of individual events, extensive examination of Obama's role in these events, high-quality comparison of the presidents and also, ascertainment of public opinions on Barack Obama's presidency.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kristyna Slavickova.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Slavickova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce551,92 kBAdobe PDFView/Open
Slavickova - oponent.pdfPosudek oponenta práce486,76 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba - Slavickova.pdfPrůběh obhajoby práce321,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15115

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.