Title: Současná diskuse o anglické národní a kulturní identitě
Other Titles: Current Debate on English National and Cultural Identity
Authors: Feierfeilová, Petra
Advisor: Tihelková, Alice
Referee: Skopečková, Eva
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15129
Keywords: anglická identita;anglický jazyk;britská identita;britská národní vlajka;kulturní identita;multikulturalismus;národní hymna;národní identita
Keywords in different language: english identity;english language;british identity;british union flag;cultural identity;multiculturalism;national anthem;national identity
Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce je představit nejdiskutovanější témata současné doby týkající se anglické identity a následně ukázat, jak tuto identitu vnímají samotní Angličané. Práce je rozdělena do dvou částí, a to teoretické a praktické. Teoretická část se skládá ze tří hlavních kapitol, které čtenáři poskytují teoretický základ o nynějších nejdiskutovanějších tématech týkajících se anglické identity. Z tohoto důvody byly použité materiály čerpány především ze seriózního tisku. Následující poslední kapitola se týká praktické části, jejímž cílem je analyzovat postoje Angličanů ke kulturní a národní identitě své země. Pro tyto účely byl sestaven dotazník s otázkami odpovídajícími jednotlivým tématům v teoretické části. Na jeho základě byl následně vytvořen průzkum, jenž zobrazuje celkový pohled obyvatel Anglie na identitu své země, porovnání postojů v severní a jižní oblasti a následně i v jednotlivých regionech Anglie.
Abstract in different language: The main objective of the thesis is to present the most discussed issues relating to English identity and to show how this identity is perceived by English people themselves at the present time. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part is composed of three main chapters, providing readers a theoretical background about the current and the most discussed topics relating to English identity. Due to this fact, the materials used were obtained from the Internet editions of British quality press. The last chapter relates to the practical part of this thesis; the objective is to analyse the attitudes of the English towards the cultural and national identity of their country. For these purposes, a questionnaire with some questions corresponding to the individual topics of the theoretical part was developed. On this basis, an analysis of the data was conducted to show the overall view of the English inhabitants on the identity of their country; and the comparison of the attitudes in the northern and southern area and in the individual regions of England as well.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Current Debate on English National and Cultural Identity - Feierfeilova.pdfPlný text práce2,94 MBAdobe PDFView/Open
Feifeirlova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce513,56 kBAdobe PDFView/Open
Feiferlova - oponent.pdfPosudek oponenta práce692,82 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba - Feierfeilova.pdfPrůběh obhajoby práce436,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15129

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.