Title: Reforma veřejné správy v ČSR v letech 1945 - 1949
Other Titles: Public administration reform in Czechoslovakia in 1945 - 1949
Authors: Volf, Michal
Advisor: Valentová, Vendulka
Referee: Adamová, Karolina
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15236
Keywords: reforma veřejné správy;administrativní obvody;krajské zřízení;veřejná správa;Československo;1945-1949
Keywords in different language: public administration reform;administrative districts;regional establishment;public administration;Czechoslovakia;1945-1949
Abstract: Územněsprávní reforma z roku 1949 byla jednou z řady úprav administrativního členění Československa ve 20. století. V roce 1945 žádný z hlavních politických subjektů nepochyboval o její nezbytnosti. Velké rozdíly v postojích stran však nacházíme v celkovém pojetí veřejné moci, v chápání úlohy samosprávy ve společnosti nebo v míře centralizace, resp. Decentralizace státu. Reforma správního systému byla po roce 1945 nevyhnutelná. Vedle reakce na novou pozici Slováků v Československu bylo nutno reagovat na změněnou demografickou a sociální situaci v českých zemích. Odsunem obyvatelstva a ne zcela úplných znovuosídlením pohraničí vznikl požadavek úpravy obvodů obcí a politických okresů.
Abstract in different language: Local and reform of 1949 was one of a series of modifications of administrative division of Czechoslovakia in the 20th century . In 1945, none of the major political parties doubted its necessity . Large differences in the attitudes of the parties , however, are in the overall concept of public authority in the understanding of the role of government in society or in the degree of centralization , respectively . Decentralization of the state. The reform of the administrative system after 1945 was inevitable. In addition to the response to the new position of Slovaks in Czechoslovakia was to respond to the changed demographic and social situation in the Czech lands. Expulsion of the population and not fully complete znovuosídlením borderland was the requirement modifications districts of municipalities and political districts .
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce818,8 kBAdobe PDFView/Open
BP - Volf Michal.pdfPosudek vedoucího práce50,51 kBAdobe PDFView/Open
OP - Volf Michal.pdfPosudek oponenta práce35,61 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Volf Michal.pdfPrůběh obhajoby práce47,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15236

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.