Title: Matematické modelování vlastností měkkých tkání
Other Titles: Mathematical modeling of the properties of soft tissues
Authors: Fayová, Tereza
Advisor: Lobovský, Libor
Referee: Adámek, Vítězslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15335
Keywords: chrupavčitá tkáň;viskoelastické materiály;reologické modely;identifikace
Keywords in different language: cartilaginous tissue;viscoelastic materials;rheological models;identification
Abstract: Hlavním cílem této práce je nalézt parametry reologického modelu, který by se co nejvíce přiblížil viskoelastickému chování kloubní chrupavky odebrané z kyčelního kloubu. Nejprve je v práci obecně popsána stavba měkkých tkání. Podrobněji je popsána anatomie chrupavky, které se věnuje celá práce. Následně jsou popsány viskoelastické vlastnosti a základní reologické modely, ze kterých jsou odvozeny dále používané složitější reologické modely. Z experimentu byla získána data popisující relaxaci chrupavky a tato data jsou použita pro získání cílové funkce, pro kterou je provedena parametrická optimalizace. Byl napsán optimalizační program pro metodu největšího spádu. Zároveň byla optimalizace provedena funkcí fmincon.m v prostředí MATLAB a výsledky jsou porovnány. Pro program metody největšího spádu byla provedena citlivostní analýza.
Abstract in different language: The main objective of this work is to find parameters of the rheological model, which would be able to closely fit the viscoelastic properties of articular cartilage taken from the hip joint. First, the structure of soft tissues is described in general. Then the anatomy of cartilage is described in detail. Subsequently the viscoelasticity and elementary rheological models are described. These are used to derive complex rheological models. The experimental data describing relaxation of cartilage were obtained and used for the parametric optimisation of the selected model. Optimisation program using the method of gradient descent was implemented. At the same time, the optimisation was also performed by fmincon.m function in MATLAB environment and the results were compared. A sensitivity analysis of the method of gradient descent was performed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Fayova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce498,53 kBAdobe PDFView/Open
Fayova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Fayova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce354,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15335

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.