Title: Modelování proudění reálné tekutiny s volnou hladinou pomocí lattice Boltzmannovy metody
Other Titles: Simulation of free surface flow using lattice Boltzmann method
Authors: Študentová, Iveta
Advisor: Bublík, Ondřej
Vimmr, Jan
Referee: Lobovský, Libor
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15337
Keywords: Lattice Boltzmannova metoda;volná hladina;2D simulace;mezoskopický model;Eulerův přístup;Navierova-Stokesova rovnice
Keywords in different language: Lattice Boltzmann method;free surface;2D simulation;mezoscopic model;Eulerian approach;Navier-Stokes equation
Abstract: Cílem této práce bylo především uvedení do problematiky lattice Boltzmanovy metody sloužící k simulaci proudění tekutin a následně pomocí ní namodelovat pohyb nestlačitelné tekutiny s volnou hladinou konstantní teploty ve 2D oblasti. V této práci byla tato metoda aplikována na třech testovacích příkladech, konkrétně protržení vodní hráze a pád kapky tekutiny na volnou hladinu a na pevnou zem. Dále pak byla použita na jeden aplikační příklad gravitačního lití do forem. Simulace byla provedena prostřednictvím výpočtového softwaru MATLAB.
Abstract in different language: This work aims to illuminate an issue of a lattice Boltzmann method, which is used to simulate fluid flow, and to model a movement of an incompressible, athermal liquid with free surface in 2D area. In this work, this method was applied to three test cases, namely dam break and a fall of a droplet on a solid surface and on a free surface. Furthermore, it was used for one application case of gravity casting. The simulation was performed through the computational software MATLAB.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Studentova_BP.pdfPlný text práce4,56 MBAdobe PDFView/Open
Studentova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce497,77 kBAdobe PDFView/Open
Studentova_oponent.pdfPosudek oponenta práce528,89 kBAdobe PDFView/Open
Studentova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce303,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15337

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.