Title: Výuka tabulkových kalkulátorů na ZŠ pomocí programu Calc
Other Titles: Teaching spreadsheet application using Calc program at the elementary school
Authors: Fadrhonc, Jan
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2015 19.–20.5. 2015: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015, s. [248-251]. ISBN 978-80-261-0519-0.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/On-line.html#FF
http://hdl.handle.net/11025/16569
ISBN: 978-80-261-0519-0
Keywords: výuka;tabulkové kalkulátory;Česká republika;Slovensko;aplikace Calc
Keywords in different language: education;spreadsheet programs;Czech republic;Slovakia;aplication Calc
Abstract: Diplomová práce se zabývá analýzou českých a slovenských státních dokumentů pro základní vzdělávání ve vztahu k výuce tabulkových kalkulátorů. Výsledkem analýzy bylo zjištění, že dokumenty nejsou dostatečně konkrétní. Proto jsme navrhli vlastní cíle pro výuku tabulkových kalkulátorů na základních školách. Na vybraných školách z České a Slovenské republiky analyzuje školní vzdělávací programy ve vztahu k výuce tabulkových kalkulátorů. Pro vytvoření reprezentativního vzorku o velikosti 1,5 % byly vybrány školy s ohledem na rozložení obyvatelstva do obcí dle počtu obyvatel. Výběr konkrétních škol byl proveden náhodně. Součástí dokumentu je stručný popis tabulkového kalkulátoru Calc popisující základní rozdíly mezi aplikací Calc a Excel ve vztahu k základnímu vzdělávaní. Důležitou částí je pak sada úloh určených pro podporu výuky v programu Calc. Jednotlivé příklady obsahují popis příkladu, stručný návod, soubory potřebné k vypracování příkladů a kompletně vypracované příklady. V úlohách jsou k dispozici vždy dvě verze souboru, jak pro práci v programu Calc, tak v programu Excel. Tato práce je náhledem aktuálního stavu popisu výuky tabulkových kalkulátorů ve státních školních dokumentech oproti optimálnímu popisu. Hlavní přínos práce spočívá v podpoře výuky tabulkových kalkulátorů na základních školách. A to jak v teoretické rovině popisu rozsahu výuky tabulkových kalkulátorů, tak i v praktické v podobě sady konkrétních příkladů.
Abstract in different language: This master’s project deals with analysis of the Czech and Slovak state documents for primary education in relation to the teaching of spreadsheet programs. The result of this analysis was that the documents are not specific enough. Therefore, we have proposed own goals for teaching spreadsheet programs in elementary schools. At selected schools from the Czech and Slovak Republics this master’s project analyzes school educational programs in relation to teaching of spreadsheet programs. Schools having regard to distribution of population in villages according to the population were selected to create a representative sample size of 1.5%. The selection of specific schools was made at random. This document includes a brief description of the Calc spreadsheet describing the basic differences between Calc and Excel in relation to primary education. The important part is the set of tasks designated to support teaching in the Calc spreadsheet. Individual examples include a description of example, a brief instructions files needed to work out examples and completely worked out examples. In the tasks there are always available two versions of the file, both for work in the program Calc and Excel spreadsheet. This work is a preview of the current status of description of teaching spreadsheets in state school documents compared to the optimal description. The main contribution of this work is to support the teaching of spreadsheets in elementary schools. And both in the theoretical level of description of range of teaching spreadsheets, as well in practical sets of specific examples.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2015
Olympiáda techniky Plzeň 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fadrhonc.pdfPlný text766,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16569

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.