Title: Zkušenosti s výukou stavby a programování robotů na ZŠ
Other Titles: Experience in teaching building a robot programming in elementary school
Authors: Hrbáček, Jiří
Hodis, Zdeněk
Kučera, Martin
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2014 20.–21.5. 2014: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014, s. [56-61]. ISBN 978-80-261-0372-1.
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.fpe.zcu.cz/kmt/kat/olympiada_techniky/2014/2014.html
http://hdl.handle.net/11025/16630
ISBN: 978-80-261-0372-1
Keywords: programování robotů;výuka;základní školy
Keywords in different language: programming robots;teaching;primary schools
Abstract: Současnou dobu lze z pohledu na výuku techniky a řemesla bez nadsázky nazvat „dobou temna techniky“. Mistři, schopni předat své zkušenosti a získané dovednosti svým nástupcům, vymírají. Řemesla ztratila společenskou prestiž. Znalosti se uchovat dají v knihách, na elektronických médiích, v animacích, filmech. Zkušenosti a dovednosti lze předat jen společnou prací. Nedá se čekat na dobu, kdy se změní legislativa a společenský pohled na tuto problematiku. Již několik let se snažíme hledat cesty, jak mladou generaci přivést zpět k technice, jak v ní probudit zájem o ni, změnit postoje a naučit trpělivosti, pečlivosti, důslednosti a preciznosti. Naše více než pětiletá cesta začíná přinášet své ovoce. Příspěvek si klade za cíl velmi stručně ukázat některé výsledky našich výzkumů a naznačit cesty, jak lze současný trend zastavit a snad i zvrátit.
Abstract in different language: The current time can be from the perspective of the teaching of techniques and crafts, without exaggeration, be called the "Dark Age techniques." Masters are able to impart their knowledge and skills acquired to their successors, are dying out. Crafts lost social prestige. Knowledge to keep put in books, electronic media, animations, movies. Experience and skills can be passed only by working together. Can not be wait for time at which the legislative changes and social view of this issue. For several years, we try to find ways to bring back the young generation to technology, both the it wake interest in it, change attitudes and learn patience, the care, consistency and precision. Our more than five-year voyage starting to bear fruit. The paper aims to very briefly show some results of our researches and suggest ways how to stop the current trend and perhaps even reversed.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2014
Olympiáda techniky Plzeň 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hrbacek_Hodis_Kucera_clanek.pdfPlný text337,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16630

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.