Title: Výroba šperků z odpadových materiálů
Other Titles: Manufacture of jewelry from scrap materials
Authors: Veselá, Miroslava
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2014 20.–21.5. 2014: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014, s. [90-93]. ISBN 978-80-261-0372-1.
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.fpe.zcu.cz/kmt/kat/olympiada_techniky/2014/2014.html
http://hdl.handle.net/11025/16658
ISBN: 978-80-261-0372-1
Keywords: výroba šperků;odpad;součástky z počítače
Keywords in different language: jewellery manufacturing;waste;computer parts
Abstract: Bakalářská práce s názvem „Výroba šperků z odpadových materiálů“ je rozdělena na teoretickou část a praktickou část, která je zpracována formou dotazníkového šetření. V úvodu práce popisuji šperk jako médium, které je prostředkem mezi nositelem a jeho okolím. V teoretické části jsem se zaměřila na kreativitu, co je kreativita a co je její podstatou. Dále jsem se zaměřila na tvořivý proces a fáze tvořivosti, motivaci k tvoření a možné faktory a bariéry, které tvořivost ovlivňují. V teoretické části popisuji materiály, které se běžně využívají ve šperkařství a zpracování a využití odpadového materiálu pro šperk. V praktické části je provedeno dotazníkové šetření mezi studenty oboru Design kovu a šperku, zda je pro studenty zajímavé tvořit šperky z odpadových materiálů a proč. Se studenty jsem téma „Výroba šperků z odpadových materiálů“ zpracovávala formou rešerší a diskusí. Studenti si práci s odpadovým materiálem vyzkoušeli a dle svých možností a představ šperky vyrobili. Já jako učitel, který vede studenty ke kreativitě, jsem toto téma také zpracovala a vyrobila jsem sadu šperků ze součástek z počítače.
Abstract in different language: Bachelor thesis entitled "production of jewelry made of scrap materials" is divided in to a theoretical part and a practical part that is processed through a questionnaire survey.The introduction described the jewelry as a medium, which is the means between the wearer and the environment. In theoretical part I focused on creativity, what is creativity and what is its essence.Additionally I focused on the creative process and stages of creativity, motivation and the formation of possible factors and barriers that affect creativity.Theoretical part describes materials that are commonly used in jewelry and treatment and recovery of scrap material for jewelry. The practical part conducted a survey among students of Design metal and jewelry,whether it is for students to create interesting jewelry from scrap materials and why. I worked with students on thesis " production of jewelry made from scrap materials." I Processed it in a form of discussions and students worked with scrap material and tried their best according to their possibilities and ideas.I Myself as a teacher who encourages students to be creative have used this project and made a set of jewelry from computer parts.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2014
Olympiáda techniky Plzeň 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vesela_clanek.pdfPlný text2,18 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16658

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.