Title: Unit selection and its relation to symbolic prosody: a new approach
Other Titles: DynamickĂ˝ vĂ˝bÄ›r jednotek a jeho relace k symbolickĂ© prozodii: novĂ˝ přístup
Authors: Tihelka, Daniel
Matoušek, Jindřich
Citation: TIHELKA, Daniel; MATOUĹ EK, JindĹ™ich. Unit selection and its relation to symbolic prosody: a new approach. In: Proceedings of ICSPL 2006: 7th Annual Conference of the International Speech Communication Association 2006, Pittsburgh, Pennsylvania, USA, 17-21 September 2006. [Baixas]: ISCA, 2006, p. 2042-2045. ISSN 1990-9772.
Issue Date: 2006
Publisher: ISCA
Document type: článek
article
URI: http://www.kky.zcu.cz/cs/publications/TihelkaD_2006_Unitselectionand
http://hdl.handle.net/11025/16977
ISSN: 1990-9772
Keywords: vĂ˝bÄ›r jednotky;pĹ™irozenost syntetickĂ© Ĺ™eÄŤi;symbolická prozodie;prozodická frázová gramatika;prozodická synonymie;homonymie
Keywords in different language: unit selection;synthetic speech naturalness;symbolic prosody;prosodic phrase grammar;prosodic synonymy;homonymity
Abstract: ProtoĹľe je naším cĂ­lem zvyšovat kvalitu syntetickĂ© Ĺ™eÄŤi generovanĂ© TTS systĂ©mem ARTIC, adoptovali jsme přístuv dynamickĂ©ho vĂ˝bÄ›ru jednotek. Naše verze tohoto přístupu je řísená vĂ˝hradnÄ› symbolickĂ˝mi prozodickĂ˝mi příznaky vysokĂ© ĂşrovnÄ›, kterĂ© jsou v relaci s prozodiĂ­ syntetickĂ© fráze skrze jevy prozodickĂ© synonymie a homonymie. Potvrdili jsme, Ĺľe tento přístup generuje vysoce pĹ™irozenou Ĺ™eÄŤ pĹ™i zachovánĂ­ bohatosti prozodie. Kvalita vĂ˝stupnĂ­ Ĺ™eÄŤi generovaná naším přístupem byla hodnoce velmi blĂ­zko pĹ™irozenĂ© Ĺ™eÄŤi. Koncept prozodickĂ© synonymie a homonymie je v tomto ÄŤlánku tedy dále rozšířen a formálnÄ› popsán a je zde pĹ™edvedena jeho dĹŻleĹľitost pro přístup vĂ˝bÄ›ru jednotek. TakĂ© zde ukazujeme odlišnost našeho konceptu od konceptĹŻ pĹ™evážnÄ› používanĂ˝ch. NavĂ­c jsme provedli prvnĂ­ formálnĂ­ experiment, kterĂ˝ je v souladu s formálnĂ­m popisem prezentovanĂ©m v tomto ÄŤlánku.
Abstract in different language: Aiming at the improvement of the quality of synthetic speech generated by our TTS ARTIC, we adopted the unit selection method. Our unit selection module is driven by prosody described solely by high-level symbolic features which are linked to the prosody of synthesized phrases through the phenomena of prosodic synonymy and homonymy. It was confirmed that such an approach generates speech with high naturalness and keeps the richness of prosody. The quality of the output speech generated by our approach was assessed as very close to natural. The concept of prosodic synonymy and homonymy is, therefore, further extended and formally described in this paper, and its importance to the unit selection treatment is demonstrated. The difference of this concept from the concepts most frequently used is also shown. Moreover, the first experiment following the formal definition of the problem presented in this paper has been carried out.
Rights: Â© Daniel Tihelka - JindĹ™ich Matoušek
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TihelkaD_2006_Unitselectionand.pdfPlný text142,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16977

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.