Název: Odsun německých obyvatel na Chebsku 1945 – 1947 ve vzpomínkách pamětníků
Autoři: Burianová, Lenka
Citace zdrojového dokumentu: Memo: časopis pro orální historii. 2015, roč. 5, č. 1, s. 16-63.
Datum vydání: 2015
Nakladatel: viaCentrum
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://fpe.zcu.cz/khi/Dokumenty/Memo/MEMO_1_15.pdf
http://hdl.handle.net/11025/17080
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Klíčová slova: odsun na Chebsku;divoký odsun;organizovaný odsun;metoda orální historie;pamětník
Klíčová slova v dalším jazyce: expulsion from Cheb;wild expulsion;organized expulsion;oral history;the witness
Abstrakt: Tato studie se zabývá historickým poválečným vývojem na Chebsku v letech 1945 – 1947. Je zaměřena především na podrobné přiblížení vysídlení početné skupiny obyvatelstva německé národnosti z Chebu a blízkého okolí a jeho následnému osidlování. V práci bylo použito biografické metody a klasického orálně historického postupu. Skrze výpovědi pamětníků lze získat na studovanou problematiku nový náhled, který je zaměřen především na postavení a chování jedince v dané historické události.
Abstrakt v dalším jazyce: This study deals with the historical post-war development in the Cheb region in the years 1945 - 1947. It is focused on detailed description of expulsion of large group of the German population from Cheb and the surrounding area. The work has used biographical method and method of classical oral history. Through the testimony of witnesses a new point of view has been obtained on this issue. This point of view focuses primarily on the status and behavior of individuals in this historic event.
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 5, č. 1 (2015)
Roč. 5, č. 1 (2015)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Burianova.pdfPlný text349,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/17080

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.