Title: Odsun německých obyvatel na Chebsku 1945 – 1947 ve vzpomínkách pamětníků
Authors: Burianová, Lenka
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2015, roč. 5, č. 1, s. 16-63.
Issue Date: 2015
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: http://fpe.zcu.cz/khi/Dokumenty/Memo/MEMO_1_15.pdf
http://hdl.handle.net/11025/17080
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: odsun na Chebsku;divoký odsun;organizovaný odsun;metoda orální historie;pamětník
Keywords in different language: expulsion from Cheb;wild expulsion;organized expulsion;oral history;the witness
Abstract: Tato studie se zabývá historickým poválečným vývojem na Chebsku v letech 1945 – 1947. Je zaměřena především na podrobné přiblížení vysídlení početné skupiny obyvatelstva německé národnosti z Chebu a blízkého okolí a jeho následnému osidlování. V práci bylo použito biografické metody a klasického orálně historického postupu. Skrze výpovědi pamětníků lze získat na studovanou problematiku nový náhled, který je zaměřen především na postavení a chování jedince v dané historické události.
Abstract in different language: This study deals with the historical post-war development in the Cheb region in the years 1945 - 1947. It is focused on detailed description of expulsion of large group of the German population from Cheb and the surrounding area. The work has used biographical method and method of classical oral history. Through the testimony of witnesses a new point of view has been obtained on this issue. This point of view focuses primarily on the status and behavior of individuals in this historic event.
Appears in Collections:Roč. 5, č. 1 (2015)
Roč. 5, č. 1 (2015)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Burianova.pdfPlný text349,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17080

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.