Title: Generování a vizualizace časové osy
Other Titles: Tool for creating and visualizing of timeline
Authors: Merunko, David
Advisor: Lipka, Richard
Referee: Potužák, Tomáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17870
Keywords: časová osa;graf;grafová databáze;vizualizace
Keywords in different language: timeline;graph;graph database;visualization
Abstract: Tato diplomová práce měla za cíl vytvořit aplikaci pro udržování a zobrazování časových os pro potřeby výuky historie. Hlavními nástroji pro tvorbu byla java a knihovny Neo4j a GraphStream. Aplikace udržuje jednotlivé události, osoby, místa a jiné historické elementy a také navíc udržuje souvislosti, které tyto historické elementy propojují. V aplikaci je možné přidávat, ubírat a modifikovat elementy i souvislosti. Výstupem aplikace je graf který je hlavním nástrojem pro práci s časovou osou. Tato práce je možná skrze uživatelské rozhraní, na kterém je možné přímo pracovat s jednotlivými elementy grafu. Aplikace umí exportovat a importovat data pro vytváření a práci s časovými osami a umí zobrazovat několik stupňů přiblížení. Aplikace byla testována pro větší objem dat, která byla získána z historických databází.
Abstract in different language: The aim of this Master thesis was to create an application capable of storing and displaying of timelines for purpose of history learning. The main technologies used for implementation were Java and libraries Neo4j and GraphStrean, Application stores individual events, persons, places and other historical elements and also stores context connecting these elements. It is possible to create, delete and modify these elements and contexts. Output of this application is a graph representing timeline and it is used as main tool in working with timeline. The whole application is controlled by GUI, which allows direct changes to individual graph elements. Application is able to export and import data for creation and work with timeline and is able to show several degrees of zoom. Application was tested with large amount of data gather from historical databases.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce393,98 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-A12N0038Khodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce423,43 kBAdobe PDFView/Open
oponent-A12N0038Kposudek-op.PDFPosudek oponenta práce978,46 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-A12N0038Kobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce256,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17870

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.