Title: Experimenty s Apache Mahout
Other Titles: Experiments with Apache Mahout
Authors: Hain, Lukáš
Advisor: Konopík, Miloslav
Referee: Konkol, Michal
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17880
Keywords: Mahout;strojové učení;doporučení;klasifikace;shlukování;zpracování přirozeného jazyka;NLP
Keywords in different language: Mahout;machine learning;recommendation;classification;clustering;natural language processing;NLP
Abstract: Tato práce je zaměřena na knihovnou Apache Mahout. Úkolem je vytvoření návodu a ověřit její použitelnost na úlohách z oblasti zpracování přirozeného jazyka (NLP). V textu je znázorněno řešení tří problému z oblasti NLP: klasifikace emailu z podpory, extrakce diskuzních příspěvků z webových stránek a shlukování sémantických vektoru. Všechny tyto úlohy jsou doprovázeny podrobným popisem, který zahrnuje načítání dat, trénování, testování a použití natrénovaného modelu. Velice slibných výsledku bylo dosaženo v první a třetí úloze. Klasifikace emailu dosahuje úspešnosti kolem 91%. Shlukování do 25 000 shluků, ze 400 000 vektorů trvalo 43 hodin na běžném notebooku.
Abstract in different language: This thesis focuses on the Apache Mahout toolkit. The goal is to create a tutorial and verify its usability on some tasks from natural language processing (NLP) field. The text shows a solution to three NLP problems: classification of e-mails in a support forum, extracting discussion feeds from web pages and clustering semantic vectors. All these examples are accompanied with rich explanations that cover data loading, training, testing and using the trained models. Very promising results were achieved for the first and third task. Classification of emails achieved approximately 91% accuracy. Clustering into 25 000 clusters based upon 400 000 vectors finished in 43 hours on a common laptop.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-A13N0103Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce374,51 kBAdobe PDFView/Open
oponent-A13N0103Pposudek-oponent.PDFPosudek oponenta práce390,82 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-A13N0103Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce206,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17880

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.