Title: Mobilní aplikace pro monitoring pohybu a elektrofyziologických potenciálů
Other Titles: Mobile application for monitoring of movement and electrophysiological potentials
Authors: Krupička, Jan
Advisor: Ježek, Petr
Referee: Papež, Václav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17884
Keywords: android;zdraví;senzory;ehealth;eeg/erp portál;wicket;bezdrátová komunikace;ant;ant+;bluetooth;Java;databáze;rest
Keywords in different language: android;health;sensors;ehealth;eeg/erp portal;wicket;wireless communication;ant;ant+;bluetooth;Java;database;rest
Abstract: Zdraví je pro lidstvo důležité téma. Jeho zlepšováním či udržováním prodlužujeme dobu kvalitního života. Pro řešení zdravotních problémů, výzkum nebo prevenci v podobě pravidelných fyzických aktivit je vhodné vycházet z měření zdravotního stavu. Dnes lze měřit různé zdravotní ukazatele a odezvy našeho těla na vnější podněty. Se stále se zlepšující dostupností osobních senzorů se tato měření pozvolna přesouvají z ordinací do domácností či míst vykonávání aktivit uživatelů. Obliba chytrých zařízení dovoluje tato data sbírat a přímo analyzovat nebo je odeslat k analýze na server v internetu. Okamžitá odezva motivuje uživatele ke zlepšení životního stylu a naměřená data mohou být použita pro správnou diagnózu nebo výzkum. Cílem této práce je seznámit se s existujícími aplikacemi pro monitorování fyzické aktivity a pro komunikaci se zdravotními senzory. Dále se seznámit s několika poskytnutými senzory různého typu a zjistit možnosti komunikace a získání dat mobilním zařízením. Hlavním cílem je na základě nabytých poznatků navrhnout a implementovat mobilní aplikaci pro systém Android, která umožní sběr dat ze senzorů, jejich uložení, základní vizualizaci a analýzu a v případě dostupného internetového připojení odeslat data na EEG/ERP Portál vyvíjený také na zdejší univerzitě.
Abstract in different language: Health is an important topic for mankind. By its improvement or preservation we extend the period of quality life. It is appropriate to base resolution of health problems, research or prevention in the form of regular physical activities on accurate and numerous mensuration of health condition. There are many health indicators and body responses we can measure today. As the availability of personal sensors keeps improving, the mensuration is gradually moving to homes or activity execution places of the users. The popularity of smart devices allows to collect this data while directly analyze it or send it to remote server on the internet. Immediate response motivates to improve one's lifestyle and measured data can be used to establish correct diagnosis or for research. The aim of this work is to get acquainted with existing applications for monitoring of physical activities and communication with health sensors. Further to get familiar with several provided sensors of different types and find out the possibilities of communication and data retrieval with mobile device. The main goal is on the base of acquired findings to design and implement mobile application for Android platform. It will allow collection of sensor data, its storage, basic visualization and analysis. Further in case of available internet connection it will allow send data to EEG/ERP Portal also developed on the local university.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mobilni aplikace pro monitoring pohybu a elektrofyziologickych potencialu.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-A12N0072Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce392,47 kBAdobe PDFView/Open
oponent-A12N0072Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce720,96 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-A12N0072Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce288,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17884

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.