Title: Využití e-learningu ve vzdělávání všeobecných sester
Other Titles: The using e-learnig for training of nurses
Authors: Dinisová, Markéta
Advisor: Rohlíková, Lucie
Referee: Horová, Jana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17922
Keywords: e-learning;informační a komunikační technologie;studující;všeobecná sestra;vzdělávání
Keywords in different language: e-learning;information and communication technologies;studying;general nurse;education
Abstract: Diplomová práce se zabývá využitím e-learningu ve vzdělávání všeobecných sester. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretický celek je zaměřen na vývoj vzdělávání všeobecných sester až po současný systém vzdělávání všeobecných sester, dále se věnuje distančnímu vzdělávání, vlivu informačních a komunikačních technologií na vzdělávání a e-learningu ve vzdělávání všeobecných sester. V práci jsou rovněž popsány historie, formy, výhody a nevýhody e-learningu. Praktická část obsahuje zpracování a analýzu výsledků, které byly získané metodou kvantitavního výzkumu za pomoci dotazníkového šetření. V rámci dotazníkového šetření byly osloveny čtyři nemocniční zařízení, ve kterých na základě povolení proběhlo výzkumné šetření určené pro všeobecné sestry. Přičemž statisticky získaná data byla zpracována, vyhodnocena a graficky znázorněna.
Abstract in different language: Present thesis is focus on using-learning in education of nurses. This work is divided into theoretical part and practical part. Theoretical part is focus on development to education of nurses until to the current system for education of nurses, a distance education, an influence of information and communication technologies on education and e-learning in nurses education. In this present work, history, forms, advantages and disadvantages of e-learning are discrabed too. In practical part, processing and analysis of results are showed. These results were obtained to a method of quantification research. In the questionary research, four hospital facilities were asked for permission for doing research of nurses education. Statistical data were obtained, processed, evaluated and grafical showed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dinisova - E-learning.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Dinisova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Dinisova_oponent.pdfPosudek oponenta práce882,02 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Dinisova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce413,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17922

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.