Title: Specifika práce všeobecné sestry v paliativní medicíně
Other Titles: Specifics of the work general nurse in palliative medicine
Authors: Drtinová, Šárka
Advisor: Vodičková, Petra
Referee: Holubová, Adéla
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17929
Keywords: hospic - paliativní péče - pozůstalí - umírající - všeobecná sestra
Keywords in different language: hospice - palliative care - surviors - dying - nurse
Abstract: Tato diplomová práce se zaměřuje na práci sestry poskytující paliativní péči. V teoretické části se zabýváme vymezením pojmu paliativní péče a její historii u nás i v Evropě. Dále je práce zaměřená na nejčastější symptomy, které se vyskytují při péči o umírajícího pacienta. Cílem průzkumného šetření bylo zjistit, jak sestry poskytující paliativní péči vnímají psychickou náročnost své práce, jak dokážou charakterizovat pozitiva a negativa své práce, zda zvládají komunikaci s umírajícím a jeho rodinou a zdali pečují o pozůstalé a jakou formou tato péče probíhá.
Abstract in different language: This diploma thesis focuse on work nurse providing palliative care. The theoretical part deals with the definicion of the koncept of palliative care and its history in our country and Europe. Next, the thesis is focused on the most common symptoms that occur in the care of the dying pacient. The aim of the explorátory survey was determine how nurses providing palliative care perceive psyhcical demands of their work, how they can characterize the positive and negative aspekt of thein work, if they manage communication with the dying and thein families and if they care for surviors and chat form this care takes place.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Drtinova.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Drtinova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce489,81 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Drtinova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Drtinova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce421,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17929

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.