Title: Přístrojová technika v intenzivní péči pohledem všeobecné sestry v adaptačním procesu
Other Titles: Instrumental equipment at intensive care in view of nurses in the adaptation process
Authors: Kuchtová, Veronika
Advisor: Bejvančická, Petra
Referee: Frei, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17934
Keywords: adaptační proces;intenzivní péče;mentor;přístrojová technika;všeobecná sestra
Keywords in different language: adaptation process;intensive care;mentor;nurse;technical devices
Abstract: Neodmyslitelnou součástí ošetřovatelské péče o kriticky nemocné je práce s přístrojovou technikou. Osvojení si znalostí a dovedností s rozmanitými přístroji je pro nově nastupující všeobecné sestry velmi náročnou úlohou. Teoretická část obsahuje informace o zdravotnické technice v prostředí intenzivní péče, dále pojednává o přijímání nových pracovníků a jejich adaptačním období pod vedením mentora. Praktická část je tvořena kombinací kvantitativního a kvalitativního výzkumného šetření. Kvalitativní výzkumné šetření bylo realizováno ve formě rozhovorů, které byly zaměřeny na subjektivní pohled všeobecných sester na průběh adaptačního procesu v souvislosti s přístrojovou technikou. Tímto způsobem byla identifikována obtížně zvládnutelná přístrojová technika v nejrůznějších souvislostech. V kvantitativním výzkumném šetření byl pro zmapování osobnostní typologie všeobecných sester pracujících v prostředí intenzivní péče využit standardizovaný dotazník MBTI.
Abstract in different language: Working with the devices is an integral part of the nursing care of the critically ill patients. Mastering knowledge and skills with a variety of the devices is for the newly hired nurses a very challenging task. The theoretical part contains an information on medical technology in the intensive care environment, also deals with the recruitment of the new staff and their adaptation period under the supervision of a mentor. The practical part is composed of a combination of a quantitative and qualitative research.The qualitative research was implemented in the form of the interviews, which were focused on the subjective view of the nurses on an adaptation process in a relation to the device. In this way were identified the difficult to control devices in various contexts. In the quantitative research for mapping a personality typology of the nurses working in intensive care was used a standardized questionnaire MBTI.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V. Kuchtova, Pristrojova technika v intenzivni peci pohledem vseobecne sestry v adaptacnim procesu.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kuchtova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce564,47 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kuchtova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kuchtova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce425,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17934

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.