Title: Povědomí veřejnosti o problematice dekubitů
Other Titles: Public awareness on the issue of pressure ulcers
Authors: Táborská, Simona
Advisor: Šípová, Simona
Referee: Felzmannová, Radka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17939
Keywords: dekubitus;epuap;prevence;proleženina;rizikové faktory;stop dekubitům
Keywords in different language: bedsore;epuap;pressure ulcer;prevention;risk factors;stop preesure ulcer
Abstract: Diplomová práce má dvě části, a to teoretickou a praktickou. V teoretické části je komplexně shrnuta problematika dekubitů. V první kapitole je stručně popsána anatomie a fyziologie kůže,další část je věnována samotnému pojmu dekubitus, jeho epidemiologii a současné situaci v ČR. Větší důraz je kladen na kapitolu mechanismus vzniku dekubitů a samotnou prevenci jejich rozvoje. Dále jsou zde části zaměřené na terapii dekubitů, zhodnocení rizika jejich vzniku, ale i již existujícího dekubitu. Následně je v práci popsána finanční náročnost proleženin, kvalita zdravotní péče a organizace, které se zabývají problematikou dekubitů a s nimiž souvisí i akce STOP dekubitům. Praktická část této práce je zaměřena na výzkumné šetření, které mapovalo povědomí veřejnosti o problematice dekubitů. U dotazovaných byla zjišťována úroveň informovanosti o vzniku dekubitů, ale i péče o takto postiženého jedince. Dále byla zkoumána míra zkušeností s proleženinami a zájem o informace týkající se této problematiky.
Abstract in different language: Thesis is divided into two main parts, theoretical and practical section. In theoretical part there is issue of pressure ulcers comprehensively explained. In first chapter there is anatomy and physiology of skin briefly described, the next section is devoted to the term of decubitus, its epidemiology and to current situation in Czech Republic. Major emphasis is placed on chapter mechanism of pressure ulcers origin and its prevention. Next there are chapter focused on pressure ulcer therapy, risk assessment and classification of present pressure ulcer. As next there is financial costingness of pressure ulcers, quality of health care and organisations beeing concerned with pressure ulcers described. To these organizations is the international STOP Pressure Ulcers day related. Practical part of this thesis is devoted to the research, which was surveying not only public awareness of pressure ulcers, but also of taking care of an individual with bedsore. The respondents level of their knowledge about origin of pressure ulcers and taking care of individual with bedsore was evaluated. Next the experiences with pressure ulcers and respondentns interest in informations about this issue were assessed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Taborska.pdfPlný text práce4,87 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Taborska_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce807,84 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Taborska_oponent.pdfPosudek oponenta práce575,9 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Taborska_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce414,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17939

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.