Title: Projekt - Autosalon s provozně technologickou halou.
Other Titles: Project - Autosalon with service and technological hall
Authors: Leška, Martin
Advisor: Kesl, Petr
Referee: Boháč, František
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18039
Keywords: autosalon;prefabrikovaný konstrukční systém;železobeton;statický výpočet;dokumentace pro stavební povolení
Keywords in different language: showroom;prefabricated structural system;reinforced concrete;static calculation;building permit project
Abstract: Bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace ke stavbě autosalonu s provozně technologickou halou opravny vozidel. Rozsah projektu odpovídá stupni dokumentace pro stavební povolení. Cílem práce je vypracování projektové dokumentace a statické posouzení vybraných částí konstrukce dle příslušných norem ČSN, ČSN EN a ČSN EN ISO. Výkresová část je zpracována v programu Autodesk AutoCAD LT 2008. Sestavení zatěžovacích stavů, generování kombinací zatěžovacích stavů a posouzení konstrukce je provedeno programem FIN EC 2D. Ve statické části se práce zabývá návrhem a posouzením základních konstrukčních prvků stavby, kterými jsou vazník, sloup, průvlak a stropní deska.
Abstract in different language: This bachelor´s thesis deals with design and elaboration of project documentation for the building of autosalon with technological hall of the car service. The scope of the project documentation corresponds to the project documentation for the building permit. The thesis aims to elaborate a project documentation and reliability assessment of selected construction parts according to ČSN, ČSN EN and ČSN EN ISO standards. Drawing part is made by Autodesk AutoCAD LT 2008 and setting up load cases, generating load combinations and assessment is performed in the FIN EC 2D program. In static part thesis deals with design and assessment of the basic bearing parts of the construction which are truss, pillar, girder and ceiling slab.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1579_ZCU-KME-BPS-13L_text.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Leska_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce366,85 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Leska_oponent.pdfPosudek oponenta práce373,57 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Leska_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce171,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18039

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.